สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/27.07.2005

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันนี้ ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่า กิจการของมหาวิทยาลัยดำเนินก้าวหน้ามาด้วยดีทุกด้าน ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แก่ข้าพเจ้า
      ท่านทั้งหลายได้สำเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แล้ว คงมีความมุ่งหวังที่จะสร้างตัวสร้างฐานะ และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่าง ๆ แก่ส่วนรวม เพื่อให้ได้รับความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในภายหน้า การสร้างความสำเร็จและความเจริญนั้น บัณฑิตมีวิชาความรู้เป็นปัจจัยอันทรงประสิทธิภาพพร้อมอยู่ สามารถที่จะนำไปใช้งานได้ แต่นอกจากมีวิชาความรู้เป็นปัจจัยดังกล่าว ทุกคนยังจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ เป็นเครื่องอุดหนุนส่งเสริมความรู้ทางวิชาการด้วย จึงจะสามารถสร้างประโยชน์ให้สำเร็จเพียบพร้อมสมบูรณ์ได้แท้จริง คุณสมบัติพิเศษดังที่ว่านี้มีหลายประการ เป็นต้นว่า ต้องมีความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในการทำงานและการสร้างสมความดี ต้องเป็นคนที่ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีหลักการ มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ และมีระเบียบ ต้องมีสติความระลึกรู้ตัว มีคุณธรรม และรู้จักใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล ทั้งยังต้องสนใจศึกษาค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติมให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้นอยู่เสมอ ในโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะออกไปทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตน แก่ส่วนรวม จึงขอให้แต่ละคนฝึกฝนอบรมคุณสมบัติเหล่านี้ให้ครบถ้วน จะได้ประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองสมดังที่ตั้งใจ 
      ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตทุกประการ และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีทั่วหน้ากัน 
”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๐๐๕

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]