สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/27.07.2550

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในครั้งนี้
      เมื่อสามวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า การที่บัณฑิตจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จได้นั้น นอกจากจะต้องอาศัยความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาแล้ว ยังต้องเป็นผู้ทำงานอย่างมีหลักการและมีระเบียบ มีความเพียรพยายาม มีใจเป็นกลางหนักแน่น มีสติรู้ตัว รู้จักวางแผนการใช้จ่ายและการเก็บออม ทั้งต้องเอาใจใส่หาความรู้เพิ่มเติม และปฏิบัติงานโดยยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง 
      วันนี้จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า การมุ่งมั่นทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้น แม้จะเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรปฏิบัติก็จริง แต่ถ้าทุกคนมุ่งทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนเพียงฝ่ายเดียวแล้ว สังคมประเทศชาติก็จะดำรงอยู่ไม่ได้ บัณฑิตไม่ว่าจะทำการใด จึงควรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก โดยมุ่งทำแต่เฉพาะงานที่สุจริตและอำนวยผลเป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง เมื่อแต่ละคนเพียรพยายามปฏิบัติงานที่ดี ที่ถูกต้องเป็นธรรม โดยปราศจากความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นประโยชน์ส่วนน้อยแล้ว ประเทศชาติก็ย่อมมีความรุ่งเรืองมั่นคง อันจะส่งผลให้ทุกคนในชาติได้รับประโยชน์ยั่งยืน คือความสุขความเจริญและความร่มเย็นโดยถ้วนหน้า 
      ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุข มีความเจริญก้าวหน้าในการงานสมตามปณิธานปรารถนา และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีทั่วกัน 
”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]