สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/28.07.2548

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตใหม่ทุกคน ที่ได้รับเกียรติ และความสำเร็จ
      เมื่อวันวาน ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมมุ่งหวังที่จะสร้างความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองทั้งแก่ตนแก่ส่วนรวม  ในการนี้ ทุกคนจะต้องรู้จักทำงานอย่างมีหลักการ มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีความเพียร มีสติและปัญญา พร้อมทั้งใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ 
      ในวันนี้ จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า การทำงานให้เกิดความสำเร็จและความเจริญมั่นคงนั้น บัณฑิตจะต้องถือความสุจริตกับความมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ ความสุจริตนี้เป็นสิ่งตรงข้ามกับความทุจริต อันเป็นเหตุของความเสื่อมความผิดพลาดเสียหายทุกอย่าง ผู้ที่ปรารถนาความเจริญ จึงต้องยึดถึงความสุจริตอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้การกระทำและความคิดของตนตกต่ำลงได้ ส่วนความมุ่งประโยชน์นั้น จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะทำการงานให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น การยึดมั่นในความสุจริตกับความมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยทั้งสองประการนี้ จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะทำให้งานที่ทำสำเร็จผล เป็นประโยชน์อันยั่งยืนทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม 
      ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสมความปรารถนา และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความเจริญสวัสดีโดยทั่วกัน 
”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]