สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/28.07.2549

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตใหม่ทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
      เมื่อสองวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า การศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นการฝึกฝนอบรมบุคคล ให้มีความรู้ทางวิชาการและมีคุณสมบัติที่ดีในประการต่าง ๆ เมื่อบัณฑิตสำเร็จการศึกษาไปแล้ว จึงควรจะได้พัฒนาตนเองโดยแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งด้วยการค้นคว้า ศึกษาสังเกต และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและปฏิบัติกิจการงานให้ประสบความสำเร็จต่อไปภายหน้า 
      วันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมกับท่านทั้งหลายว่า ในการประกอบกิจการงานนั้น บุคคลจะต้องเกี่ยวข้องหรือประสานงานกันอยู่เสมอ ความมีมนุษยสัมพันธ์ดีจึงเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทุกคนจะต้องฝึกหัดอบรมให้เกิดมีขึ้นในตน คุณสมบัติข้อนี้ หมายถึงการทำตัวดี วางกิริยาท่าทีได้เหมาะสม ถูกกาลเทศะ มีความสุภาพอ่อนโยนและจริงใจ สามารถเข้ากับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชั้น ได้อย่างกลมกลืนแนบเนียน บัณฑิตจะต้องออกไปทำงานร่วมกับผู้อื่นอีกมาก จึงควรฝึกตนให้เป็นคนมีอัธยาศัยไมตรี รู้การควรไม่ควร และรู้จักสำรวมระวังกิริยามารยาทให้งดงามเหมาะสมอยู่เสมอ เพราะมนุษยสัมพันธ์อันดีที่ท่านมีต่อบุคคลอื่นนั้น จะทำให้ท่านได้รับความนิยม เชื่อถือไว้วางใจ และได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากทุกคนทุกฝ่าย ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
      ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนและทุกท่านที่ร่วมชุมนุมอยู่ในพิธีนี้ ประสบความสุขสวัสดี พร้อมทั้งความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานทุกประการ
”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]