สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/28.07.2552

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
           บัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมมุ่งหวังที่จะนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนมา ไปประกอบกิจการงานเพื่อสร้างอนาคตของตนให้มั่นคงก้าวหน้า ทุกคนจึงควรตั้งเป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงานให้แน่ชัด กล่าวคือ ก่อนจะลงมือทำงานสิ่งใด ต้องศึกษาเป้าหมาย และลักษณะพื้นฐานของงานให้เข้าใจกระจ่าง จะได้สามารถเลือกสรรหลักวิชา ตลอดจนวิธีการปฏิบัติที่ถูกตรงกับงานมาใช้ และถ้ามีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้น ก็สามารถแก้ไขให้ลุล่วงได้ ต่อจากนั้นเมื่อลงมือทำงาน จะต้องทำด้วยความตั้งใจจริง ด้วยความอุตสาหะอดทน โดยคำนึงถึงผลสำเร็จและประโยชน์ของงานเป็นที่ตั้ง ข้อสำคัญ จะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างฉลาด เพราะสิ่งนี้ นอกจากจะทำให้เกิดความเข้าใจอันดีและความสามัคคีในหมู่คณะแล้ว ยังเป็นการระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลาย มาใช้เพื่อปฏิบัติและบริหารงานให้ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ด้วย หากบัณฑิตตั้งตัวตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ได้ดังที่กล่าว ก็เชื่อว่าแต่ละคนจะมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีอนาคตที่ดีที่มั่นคง ส่วนรวมและประเทศชาติก็จะมีความเจริญมั่นคงยั่งยืน 
           ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนและทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน 
”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอังคาร ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]