สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/29.07.2548

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตใหม่ทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
      เมื่อสองวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า การสร้างความสำเร็จและความเจริญมั่นคงในชีวิตและหน้าที่การงานนั้น นอกจากความรู้ความสามารถแล้ว แต่ละคนยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นเครื่องประกอบส่งเสริมอีกหลายประการ เช่น การยึดมั่นในความสุจริต กับความมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นต้น 
      ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ทุกคนว่า ต่อไปบัณฑิตคงจะต้องปฏิบัติหน้าที่การงาน ซึ่งงานที่ทำนั้นจะต้องร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอีกมาก ในการทำงานร่วมกันนั้น ทุกคนจะต้องมีความจริงใจต่อกัน มีการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันอย่างบริสุทธิ์ใจ มีความอดทนอดกลั้น รู้จักให้อภัยและโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยถือเอาความสำเร็จและประโยชน์ของงานเป็นที่ตั้ง งานที่ทำจึงจะดำเนินก้าวหน้าไปได้อย่างราบรื่น และสำเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ ที่เป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตนเองและชาติบ้านเมือง 
      ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีความสุขและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตสมดังตั้งใจ และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน 
”
พระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]