สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/01.12.2014

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า

มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสาเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แก่ข้าพเจ้า. บัณฑิตทั้งหลายเมื่อออกไปดาเนินชีวิตและประกอบกิจการงานสร้างตัวสร้างฐานะ ย่อมจะต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อยู่บ้างเป็นปรกติ. ในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น บัณฑิตคงจะได้พบว่า วิธีการที่เคยใช้ได้ผลกับปัญหาหนึ่ง ไม่อาจใช้ได้เสมอไปในทุก ๆ กรณี. ที่เป็นดังนี้ เพราะปัญหาต่าง ๆ มีสาเหตุ มีผล มีปัจจัยแวดล้อมและรายละเอียดแตกต่างกันไป. การจะแก้ไขปัญหาให้บรรเทาลุล่วง บุคคลจึงจาเป็นต้องทาความเข้าใจปัญหาให้รอบคอบและ รอบด้าน เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมกับปัญหานั้น ๆ และสถานการณ์แวดล้อมมากที่สุด. ในขณะเดียวกัน ก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ไขให้พอเหมาะพอดีกับแต่ละกรณี โดยใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง และวินิจฉัยตัดสินให้ถูกต้องตามหลักวิชา หลักเหตุผล และหลักธรรมเสมอ. ถ้าบัณฑิตทาได้ดังที่กล่าวมานี้ ก็เชื่อแน่ว่า แต่ละคนจะสามารถปฏิบัติแก้ไขอุปสรรคปัญหา ให้บรรเทาลงและหมดสิ้นไป อานวยผลให้ชีวิตและกิจการงานทุกอย่างดาเนินก้าวหน้าไปได้ โดยสวัสดี. ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และผู้มาร่วมประชุมในพิธีนี้ทุกท่าน ประสบความสุข ความสาเร็จ พร้อมทั้งความเจริญมั่นคง จงทั่วกัน.

”

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]