สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/05.01.1998/2

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาคบ่าย[แก้ไข]

“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

เมื่อเช้านี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า ความเป็นบัณฑิตนั้น นอกจากจะหมายรู้ได้จากความฉลาดสามารถทางวิชาการแล้ว ยังสังเกตทราบได้จากการกระทำ เพราะบัณฑิตย่อมประพฤติดีปฏิบัติชอบ ประกอบด้วยเหตุผลและคุณธรรมเสมอ บ่ายนี้ จะได้กล่าวถึงลักษณะของบัณฑิตอีกประการหนึ่ง คือ การพูด การพูดนี้สำคัญมาก เพราะถ้าพูดดีก็สร้างมิตรสร้างประโยชน์ได้มาก แต่ถ้าเป็นตรงกันข้าม ก็อาจทำลายมิตรทำลายประโยชน์ได้อย่างยิ่งเช่นกัน การพูดดี หมายถึงการกล่าววาจาชอบ ในสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น กล่าวในสิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้ ความฉลาด ความเจริญ ความดี ความสามัคคีปรองดอง ไม่กล่าวในสิ่งที่ไม่รู้จริง ที่ก่อให้เกิดความสับสน หรือที่ทำลายความดีงาม ความเจริญมั่นคง ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตจึงควรระมัดระวังในเรื่องการพูดให้มาก เพราะการพูดดีกล่าววาจาชอบนี้ เป็นปัจจัยส่งเสริมความเป็นบัณฑิตให้ยิ่งเด่นชัดและช่วยให้ทุกฝ่ายทุกคนสมัครสมานเข้าใจกัน สามารถร่วมงานประสานประโยชน์กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิต มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในการงาน และขอให้ทุกคนที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน

”

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]