สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/06.01.1998

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาคเช้า[แก้ไข]

“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า ความเป็นบัณฑิตนั้นนอกจากจะหมายรู้ได้จากความฉลาดสามารถในทางวิชาการแล้ว ยังสังเกตทราบได้จากการกระทำและการพูด เพราะบัณฑิตย่อมทำ ย่อมพูด ในสิ่งที่ดีที่ชอบประกอบด้วยประโยชน์เสมอ วันนี้ จะกล่าวเพิ่มเติมถึงลักษณะของบัณฑิตอีกประการหนึ่ง คือ การคิด การคิดนั้นมีอยู่สองแบบ แบบหนึ่ง คิดอย่างง่าย ๆ ตามที่ตัวนึกพอใจ อีกแบบหนึ่ง คิดอย่างดี คิดอย่างรอบคอบ ประกอบด้วยสติ ไม่มีอคติเป็นเครื่องเหนี่ยวนำ หากอาศัยความถูกต้องตามหลักวิชา เหตุผลความเป็นจริง และศีลธรรมจริยธรรม เป็นพื้นฐาน การคิดอย่างแรกเป็นความคิดที่ไม่ควรยึดถือ เพราะมีความคิดเข้าข้างตัวเป็นพื้นฐานอยู่ จึงมักพาตัวให้ฟุ้งเฟื่องไปต่าง ๆ อย่างไร้ประโยชน์ การคิดอย่างหลัง จึงเป็นความคิดที่เป็นแก่นสารควรแก่การยึดถือ เพราะเป็นประโยชน์แท้ที่แน่นอนและยั่งยืน ปราศจากพิษปราศจากภัย ผู้เป็นบัณฑิตจึงควรฝึกฝนการคิดที่ดีที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในตนเอง เพื่อให้เป็นหลักยึดในการกระทำและคำพูดทุกอย่าง จักได้สามารถทำและพูดในสิ่งที่ถูกที่ควร ให้เกิดประโยชน์แก่ตน แก่ส่วนรวม และแก่ชาติบ้านเมืองได้สมบูรณ์ทุกส่วน ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีความสุข ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต และขอให้ทุกท่านที่มาชุมนุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน

”

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]