สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/07.01.1998/2

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาคบ่าย[แก้ไข]

“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

เมื่อเช้านี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า ความเพียรเป็นกำลังอย่างสำคัญในการกำจัดอุปสรรค ความยากลำบาก และหนุนนำให้ก้าวหน้า บ่ายนี้ จะพูดกับทุกท่านถึงหลักการทำงานข้อต่อไปคือความเอาใจใส่ ความเอาใจใส่ หมายถึง ความเอาใจผูกพันอยู่ในงาน ไม่ทอดธุระหรือทอดทิ้งหากเพ่งพินิจอยู่เฉพาะในกิจที่ทำ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และด้วยความมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนปฏิบัติ ก็รับรู้เรื่องราวและปัญหาต่าง ๆ ได้กระจ่างถี่ถ้วน ทำให้สามารถปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องและรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยปราศจากความหวั่นไหว เผลอพลั้ง และลังเล ความเอาใจใส่หรือผูกใจอยู่ในงาน จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ป้องกันมิให้การงานผิดพลาด บกพร่อง เสียหาย และส่งเสริมให้บุคคลปฏิบัติบริหารงานทั้งปวงได้ถูกต้อง และบรรลุผลสมบูรณ์ตามเป้าหมาย บัณฑิตทั้งหลาย ผู้จะออกไปปฏิบัติหน้าที่การงานต่อไป จึงควรจะได้อบรมฝึกฝนความเอาใจใส่ในงานให้เกิดขึ้นพร้อม เพื่อความสำเร็จและความเจริญมั่นคงของตนและชาติบ้านเมือง ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุข ความสำเร็จ ความก้าวหน้ารุ่งเรืองในชีวิตสมตามที่ปรารถนา และขอให้ผู้ที่มาร่วมประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีทั่วกัน

”

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]