สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/08.01.1998

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาคเช้า[แก้ไข]

“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า ความเอาใจใส่ผูกพันอยู่ในงาน เป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันมิให้การงานผิดพลาดเสียหาย และส่งเสริมให้บุคคลปฏิบัติงาน ได้ผลสมบูรณ์ตามเป้าหมาย วันนี้ จะพูดให้ท่านฟังถึงหลักการทำงานอีกอย่างหนึ่ง คือ ความคิดพิจารณา ความคิดพิจารณา หมายถึง การไตร่ตรองหาเหตุหาผลที่ถูกต้องแท้จริงของเรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ได้เกิดขึ้น หรือได้ผ่านพบ ให้รู้ชัด ความรู้ชัดนี้ จะเกิดขึ้นได้ก็โดยอาศัยความรู้อันกว้างขวาง ที่ได้รู้ได้เห็นและสังเกตศึกษามาดีแล้ว อาศัยสติความระลึกรู้ และความมีใจสงบตั้งมั่นในความเป็นกลาง เป็นพื้นฐานในการพิจารณากลั่นกรอง กล่าวคือ เมื่อจะพิจารณาเรื่องใด ปัญหาใด ก็ใคร่ครวญไตร่ตรองดูด้วย ความรู้ และใจที่เป็นกลางด้วยความหนักแน่นเที่ยงตรง ก็จะทำให้เห็นเหตุเห็นผลในสิ่งที่พิจารณานั้นโดยกระจ่างแจ่มชัด และถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ความคิดพิจารณาหาเหตุผลจนรู้ชัดนี้ จึงเป็นประโยชน์โดยตรงในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นสิ่งที่จะส่งเสริมความสามารถของบุคคลให้สูงขึ้น คือสามารถทำงานที่ยากที่มีความสำคัญสูงได้ บัณฑิตจึงควรจะได้สร้างเสริมความสามารถข้อนี้ให้มีในตนทั่วกันทุกคน ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนมีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญากล้าแข็งสมบูรณ์ ทั้งให้ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตามที่มุ่งหมายไว้ทุกประการ

”

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]