สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/08.01.1998/2

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาคบ่าย[แก้ไข]

“ ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ติดต่อกันมาหลายวาระ ทั้งเรื่องลักษณะของบัณฑิต ที่จะสังเกตทราบได้จากความฉลาดสามารถในทางวิชาการ และคุณธรรมความประพฤติ คือการทำ การพูด การคิด ทั้งเรื่องหลักการทำงานให้ประสบความสำเร็จและก้าวหน้า อันได้แก่ ความรักความพอใจในงาน ความขยันหมั่นเพียร ความเอาใจใส่ผูกพันอยู่ในงาน และความคิดพิจารณาหาเหตุผลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง

ในวาระนี้ ใคร่จะปรารภกับทุกท่านว่า ในชีวิตของเรานั้น เราต้องมีความรับผิดชอบและหน้าที่ผูกพันอยู่กับผู้อื่นสิ่งอื่นมาก ที่สำคัญที่สุดก็คือชาติบ้านเมือง ซึ่งเป็นที่เกิดที่อาศัย ดังนั้น ผู้ที่จะได้ชื่อว่ามีความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริง จึงควรจะได้สร้างประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวมให้ครบถ้วน ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความรู้ สติปัญญา ที่ได้อบรมมาดีแล้ว ขอให้พยายามใช้ความรู้ความสามารถของท่าน เป็นรากฐานในการสร้างความเจริญให้แก่ฐานะและการงาน สร้างคุณงามความดีให้แก่ตน และที่สำคัญที่สุด สร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ ดังนี้ จะได้ชื่อว่ามีความสำเร็จในชีวิตอย่างสมบูรณ์ ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ มีความเข้มแข็งสมบูรณ์ ด้วยกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา เพื่อสามารถนำพาตนนำพาชาติไปสู่ความดีความเจริญได้ ดังที่มุ่งประสงค์และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ ประสบแต่ความสุขสวัสดีทั่วหน้ากัน

”

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]