สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/09.12.2014

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า

มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสาเร็จ. เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่า บัณฑิต หมายถึง ผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับสูง และมีความรู้ในสาขาวิชาที่ได้ศึกษามาอย่างลึกซึ้งกว้างขวาง. แต่การที่บุคคลจะเป็นบัณฑิตแท้ได้นั้น นอกจากจะต้องมีความรู้ดีแล้ว ยังต้องมีความคิดความเห็นที่ถูกต้องอีกด้วย. การมีความคิดความเห็น ที่ถูกต้องดังกล่าว คือการรู้จักแยกแยะว่า สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดดี สิ่งใดชั่ว และรู้เหตุที่ทาให้เกิดสิ่งนั้นอย่างชัดแจ้ง. ด้วยเหตุนี้ ผู้มีความคิดความเห็นถูกต้องจึงประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี ที่ถูกต้องสมควร ที่จะก่อให้เกิดผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญ ตรงข้ามกับผู้มีความคิดความเห็นไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจหลงผิดหลงทาในสิ่งที่เป็นโทษเสื่อมเสียหาย ทั้งแก่ตนเอง แก่ส่วนรวม และแก่ประเทศชาติ. ทุกท่านในที่นี้ต่างก็มีความรู้ทางวิชาการอันกว้างขวางหนักแน่นดีอยู่แล้ว หากจะได้ฝึกฝนอบรมตน ให้เป็นผู้มีความคิดความเห็นที่ถูกต้องประกอบพร้อมกันไปด้วย ก็จะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตแท้ ผู้ควร แก่การยกย่องนับถือ. ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน ประสบแต่ความผาสุกและความเจริญสวัสดีจงทุกเมื่อทั่วกัน.

”