สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/21.07.2000

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาคเช้า[แก้ไข]

“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
      งานสำคัญของมหาวิทยาลัย กล่าวตามหลักมีอยู่สองส่วน ส่วนหนึ่งคือการให้การศึกษาแก่นักศึกษา ให้มีความรู้ในวิชาการต่าง ๆ อย่างหนักแน่น และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกส่วนหนึ่งคือการค้นคว้าวิจัยในวิชาการทุก ๆ สาขา เพื่อความเจริญก้าวหน้าของวิชาการนั้น ๆ และเพื่อที่จะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม. ตลอดเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำหน้าที่นี้โดยเต็มกำลัง จนบังเกิดผลดีเป็นที่ประจักษ์ทั้งแก่นักศึกษาเองและแก่ประเทศชาติเป็นส่วนรวม. ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้จึงควรจะได้ภูมิใจ และตั้งใจนำเอาความรู้ความสามารถที่อุตส่าห์ฝึกฝนอบรมมา ไปปฏิบัติบริหารงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิผลและก้าวหน้า. พร้อมกันนั้น ก็ต้องพยายามศึกษาค้นคว้าให้ยิ่งคล่องแคล่วชำนาญ ทั้งในทางวิชาการและในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าหน้าที่เฉพาะตัวหรือหน้าที่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อจักได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้พร้อมทุกประการ. 
      ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความสุขในชีวิต มีความเจริญยั่งยืนในหน้าที่การงาน และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน.
”

ภาคบ่าย[แก้ไข]

“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกวาระหนึ่ง. ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา.
      ในการปฏิบัติงานนั้น นอกเหนือจากความรู้ในวิชาการและความสามารถในการนำความรู้มาปฏิบัติแล้ว ยังมีความรู้จักคิดและรู้จักใช้ความคิดนั้นอีกประการหนึ่ง ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนสำคัญที่จะทำให้สามารถนำวิชาการและคุณสมบัติทุกอย่างในตัวออกมาใช้ได้โดยถูกต้องและได้ผล. ความรู้จักคิด ได้แก่การยกเอาเรื่องหรือปัญหาที่ต้องการทราบขึ้นพินิจพิจารณาอย่างละเอียด ด้วยเหตุด้วยผล และด้วยจิตใจที่เที่ยงตรงเป็นกลาง. การใช้ความคิดโดยนัยนี้ จะทำให้เห็นและทราบความจริงอย่างกระจ่าง เข้าถึงปัญหาได้โดยตลอด เมื่อเห็นสภาพแท้จริงของเรื่องตลอดแล้ว ก็จะทราบวิธีปฏิบัติต่อเรื่องนั้น ๆ โดยถูกต้องตรงตามเหตุผล และพอเหมาะพอดี. บัณฑิตจึงควรศึกษาและฝึกฝนให้ชำนาญในกระบวนการคิด แล้วร่วมกันใช้ความรู้ความคิดปฏิบัติกิจการงาน ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์สร้างสรรค์ทั้งแก่ตนเองและชาติบ้านเมือง. 
      ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความสุขในชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และขอให้ทุกท่านที่มาชุมนุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีทั่วหน้ากัน.
”

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]