สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/21.10.1999

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันนี้. ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่า กิจการทุกด้านของมหาวิทยาลัยดำเนินก้าวหน้ามาด้วยดี. ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
      บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาแล้วย่อมมีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน ที่จะได้ออกไปทำงานสร้างฐานะความเจริญให้แก่ชีวิต. ในการนี้ จำเป็นที่แต่ละคนจะต้องมีหลักปฏิบัติสำหรับยึดถือ จึงจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จอันน่าพึงพอใจ. เบื้องต้น ท่านทั้งหลายควรจะได้ตั้งเป้าหมายในชีวิตและหน้าที่การงานให้แน่นอนก่อน. เมื่อตกลงปลงใจในจุดประสงค์อันใดอันหนึ่งแล้ว ก็ต้องมีความสัจจริงที่จะปฏิบัติตามความตั้งใจนั้น ให้ดำเนินก้าวหน้าไปจนกว่าจะบรรลุถึงจุดประสงค์. ข้อสำคัญ ทุกคนจะต้องเข้าใจให้ชัดเสียแต่ต้น ว่าการสร้างความสำเร็จในชีวิตนั้นมิใช่จะสำเร็จผลในคราวเดียวได้ หากจำเป็นต้องค่อย ๆ เสริมค่อย ๆ สร้างให้มั่นคงก้าวหน้ามาเป็นลำดับ และเมื่อมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้น ก็จะต้องมีจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่ ใช้สติปัญญาขบคิดและปฏิบัติแก้ไข โดยไม่เหนื่อยหน่ายท้อถอย หรือละทิ้งเสียกลางคัน. เมื่อใดได้พากเพียรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องได้ครบตามลำดับ และสมบูรณ์ในทุกด้านตามเป้าประสงค์แล้ว เมื่อนั้นจึงจะถือได้ว่าประสบความสำเร็จที่แท้จริง. 
      ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิต มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และขอให้ทุกท่านที่มาชุมนุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีทั่วหน้ากัน
”

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]