สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/21.11.1981

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ ก่อนอื่นขอขอบคุณตำรวจตระเวนชายแดน ที่ได้ช่วยสนับสนุนให้กิจการนี้เป็นไปด้วยดี

ตั้งแต่ต้น ได้รับการสนับสนุนในหลาย ๆ อย่าง เช่น ยานพาหนะสำหรับคณะที่จะเข้าไปติดตาม งาน รวมทั้งความร่วมมือที่สำคัญที่สุด คือจากท่านผู้เป็นครูทั้งหลายของโรงเรียนตำรวจ - ตระเวนชายแดนตั้งแต่เริ่มทดลองโครงการนี้ การเริ่มต้นก็ดังที่ท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจ - ตระเวนชายแดนได้กล่าวมาแล้ว คือเรื่องที่มีความต้องการอยากจะให้นักเรียนได้รับอาหารที่ดี บำรุงร่างกาย และถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ ได้ทดลองว่าแทนที่จะช่วยในการทำเรื่องอาหารอย่าง เดียว ถ้าจะช่วยในด้านการเกษตรก็จะทำให้นักเรียนได้รับความรู้ทางด้านเกษตรกรรมในตัว ในตอนต้นได้ทดลองเข้าไปทำในเขตจังหวัดภาคกลางก่อน ในระยะนั้นไม่ได้ทำทั่วไปทุก โรงเรียน แล้วทำต่อไปในภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ ทั้งได้เลือกและไป หาข้อมูล โดยการถามจากครูตามโรงเรียนต่าง ๆ มีลักษณะของโรงเรียน เช่น พื้นที่ จำนวน นักเรียน และสภาพทั่วไปของดินฟ้าอากาศ สภาพพืชธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในที่นั้นและก็สิ่งที่เขา เคยปลูกอยู่เป็นประจำ ปัญหามีอะไรบ้าง จะได้นำมาคัดเลือกเอาเฉพาะโรงเรียนที่จะพอเข้าไป ติดต่อได้ง่ายเพียง ๔ - ๕ แห่ง ซึ่งนับว่าได้ผลดี ในระยะหลังจึงได้เชิญครูหลาย ๆ ท่านมา อบรมเพิ่มเติมเพื่อซักซ้อมความเห็นว่าจะได้ปฏิบัติอย่างไรต่อไป วิทยากรต่าง ๆ ที่ได้มาช่วยก็มีอยู่หลายหน่วยงาน ซึ่งก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากมา ณ ที่นี้ด้วย ประการสำคัญที่จะขอกล่าวคือ ในการอบรมครั้งนี้ พยายามเลือกหัวข้ออบรมที่เป็น ไปอย่างทั่ว ๆ ไป ที่จะใช้ได้ในที่ทุกแห่ง แต่ว่าสภาพของท้องถิ่นในแต่ละแห่ง แต่ละโรงเรียนของ ท่านนั้น มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งท่านคงจะต้องนำสิ่งที่จะได้อบรมและความรู้ที่ท่านมีอยู่ แล้วไปใช้ตามแต่จะเห็นสมควร และก็ขอให้เห็นว่าในการอบรมครั้งนี้ ถ้าท่านมีข้อเสนอแนะว่า สมควรจะเพิ่มเติมเรื่องอะไร หรือที่อบรมมายังไม่ตรงกับความต้องการหรือจุดประสงค์ของโรงเรียนของท่าน ไม่เหมาะกับสภาพพื้นที่ของท่าน ขอให้ช่วยบอกด้วย เพื่อจะได้แก้ไขให้เป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่จะได้รับการอบรมในช่วงหลัง ๆ ต่อไป แล้วจากนั้นก็ขอให้ท่านผู้ที่มาเป็น ผู้สังเกตการณ์ ซึ่งก็ล้วนแต่มีประสบการณ์ในการทำงานกับนักเรียนมา คงจะเป็นเวลานาน พอสมควรแล้ว ถ้ามีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ ทั้งยังไม่เข้าใจ ก็ให้ช่วยบอกเป็น การสนทนา อภิปรายแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันด้วย ขอให้ท่านมีความสำเร็จในกิจการงานต่าง ๆ สำหรับท่านที่อยู่ในโรงเรียนที่มีสภาพยัง ไม่ค่อยจะดีนักก็อย่าไปมีความทุกข์ร้อน หรือน้อยใจ เพราะว่าเท่าที่แล้ว ๆ มานี้ พออบรมไป บางแห่ง คุณครูบางท่านก็ได้เสนอขึ้นมาว่า ที่อบรมหรือว่าโครงการอันนี้ก็ดีอยู่ แต่ว่าทำไม่ได้ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพราะว่าท้องที่ที่รับผิดชอบนั้น เป็นท้องที่ที่ยากลำบากมาก ดินก็ไม่ดี น้ำก็ไม่มี ทำให้หมดกำลังใจ ข้าพเจ้าก็ขอว่าบางครั้งก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจ ถ้าท่านมีข้อขัดข้อง ต่าง ๆ แล้วก็สามารถทำให้ดีขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเป็นส่วนหนึ่ง และท่านเป็นผู้ที่ให้อะไรต่อโครงการ นั้นนับว่าดี ก็เป็นผลงานเท่า ๆ กันกับผู้ที่ทำแล้วได้รับผลงานออกมาเป็นสิ่งของ หมายความว่า เป็นผลผลิตพืชหรือเป็นนักเรียนมีสุขภาพดีขึ้น ขอให้อย่าไปวัดกันที่ผลของวัตถุนี้ออกมา แต่ให้ วัดด้วยตัวเองถึงความตั้งใจของแต่ละท่าน ในการนี้ขอให้ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม จงมีความสุขโดยทั่วกัน

”
พระราชดำรัส

ในโอกาสที่เสด็จฯ ไปในการประชุมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ ค่ายลูกเสือบ้านนาอ้อย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร วันเสาร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๔

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]