สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/21.12.2010

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า

มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษาเล่าเรียนมา แม้จะเป็นปัจจัยและเป็นกำลังอย่างสำคัญ สำหรับใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานก็จริง แต่ผลที่ได้จะเป็นอย่างไรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับว่า แต่ละคนนำความรู้ไปใช้อย่างไร. ถ้านำไปใช้ในทางที่ถูกต้อง ก็จะได้ผลดี ที่เป็นประโยชน์แท้ แต่ถ้าใช้ในทางที่ผิด ก็อาจเกิดผลเสียหายร้ายแรงทั้งแก่ตนเองและสังคมส่วนรวมได้. เมื่อเป็นดังนี้ บัณฑิตจึงต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูง ที่จะนำความรู้ไปใช้แต่เฉพาะในทางที่ถูกที่ควร ด้วยความ ซื่อตรงต่อหลักวิชาและต่องาน เพื่อให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ที่แท้ ทั้งต้องตั้งใจระวังป้องกัน มิให้เกอดโทษเสียหายขึ้นจากความประมาทพลั้งเผลอ มิให้เอนเอียงด้วยอคติ หรือหลงไปกับ สิ่งยั่วยวนใจต่าง ๆ ซึ่งจะชักนำให้ใช้วิชาความรู้ในทางที่ไม่ถูกต้อง. หากบัณฑิตได้ตระหนักถึง ความรับผิดชอบของตน แล้วปฏิบัติตามที่กล่าวนี้ให้ได้ครบถ้วน ความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่ก็จะอำนวยผล เป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคง ทั้งแก่ตนเองและแก่บ้านเมืองอย่างแท้จริง. ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบ ความสุขความสำเร็จในชีวิต มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน.

”

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]