สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/22.10.1999

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกวาระหนึ่ง. ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จอันน่าภูมิใจ.
      บัณฑิตผ่านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาแล้ว เป็นผู้มีความรู้สูงถึงระดับที่จะทำการงานสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและส่วนรวมให้สำเร็จได้. แต่การที่จะสร้างความสำเร็จดังนั้นได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับเหตุสำคัญคือความประพฤติปฏิบัติและความคิดพิจารณาของแต่ละคน. ถ้าคิดให้ดีได้ถูก ประพฤติปฏิบัติได้ดีได้ถูก ก็มีความสำเร็จสูง. ถ้าเป็นตรงกันข้าม ก็ยากนักที่จะประสบความสำเร็จสมหวังได้ ชีวิตและการงานก็จะล้มเหลว มากด้วยปัญหา. ผู้ปรารถนาความดีความเจริญ จึงต้องฝึกหัดทำความคิดเห็นที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในตนเอง เพื่อให้เป็นหลักประคับประคองส่งเสริมทั้งความประพฤติทั้งการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปโดยถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นประโยชน์ เป็นความเจริญก้าวหน้า ไม่ให้หลงทาง หลงทำ ในทางและในสิ่งที่จะฉุดลงไปสู่ความเสื่อมเสียหาย. ดังนั้น ถ้าบัณฑิตระมัดระวังตั้งใจประพฤติตน ปฏิบัติงานให้รอบคอบ ประกอบพร้อมด้วยหลักวิชาและคุณธรรมอยู่เสมอ ก็จะสามารถพึ่งตนเอง และทำตนให้เป็นที่พึ่งที่อาศัยของผู้อื่นได้ ตามที่มุ่งหวังตั้งใจไว้เป็นแน่นอน. 
      ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความสุขและความเจริญก้าวหน้าในกิจการงานอันชอบทุกเมื่อทุกประการ และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ ประสบความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน. 
”

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]