สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/24.12.1982

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาทำพิธีมอบปริญญาบัตรแทนพระองค์ในวันนี้ ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ทราบรายงานว่ากิจการต่าง ๆ ของมหาวิยาลัยรามคำแหงพัฒนาไปเป็นอย่างดีทุกด้าน ขอแสดงความชื่นชมกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิและบรรดาบัณฑิตทุกท่านที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

ปริญญาบัตรที่ท่านทั้งหลายได้รับไปในวันนี้นั้น เป็นเครื่องรับรองอย่างหนึ่งว่าท่านมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ศึกษามา ทุกคนจึงมีสิทธิ์ภาคภูมิใจในสิ่งนี้ แต่บัณฑิตจะเกิดความภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้นหากได้สำรวจตรวจสอบรวมทั้งแก้ไขปรับปรุงจนกระทั่งแน่ใจว่า ตนมิได้เพียงแต่ผ่านการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังมีคุณลักษณะอื่น ๆ อันเป็นที่ยอมรับนับถือว่าเป็นผู้มีการศึกษาอีกด้วย คุณลักษณะประการแรกของผู้มีการศึกษาคือ ความสามารถในการใช้ภาษา บัณฑิตต้องสามารถใช้ภาษาได้ดี มีประสิทธิภาพ ได้แก่การใช้ภาษาให้เป็นประโยชน์สมความมุ่งหมายในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้ นอกจากภาษาของเราแล้ว ก็ควรมีความสามารถในการใช้ภาษาอื่นที่เป็นภาษาสากลด้วย คุณลักษณะดังกล่าวนี้จะช่วยส่งเสริมการประกอบอาชีพต่าง ๆ รวมทั้งการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมให้ประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าได้เป็นอันมาก ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขออวยพรให้บัณฑิตทุกท่านมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งกาย ใจ และปัญญา สามารถบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองได้เต็มความสามารถ ทั้งให้ประสบความสุข ความสำเร็จ และความสวัสดีทั่วกัน

”

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]