สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/26.07.2013

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศิลปากร

“ คนเราทุกคน แม้จะมีความรู้ความสามารถสูงเพียงใดก็ตาม ย่อมไม่อาจทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จได้โดยลำพัง หากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่น ฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วย
   แต่การจะได้รับความร่วมมือ และความช่วยเหลือจากผู้อื่นมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของแต่ละคนเป็นสำคัญ ในโอกาสที่บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษา จะต้องออกไปทำงานร่วมกับผู้อื่น
   
   ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวถึงข้อที่ทุกคนควรปฏิบัติต่อกัน 3 ประการ ประการแรก คิดดี คือ มีความเมตตาปรานีต่อกัน ไม่คิดเพ่งโทษผู้อื่น หรือเห็นความสำคัญของตนยิ่งกว่าคนอื่น ประการที่สอง พูดดี คือ พูดในสิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้ ความดี และความเข้าใจอันดีต่อกัน ไม่พูดในสิ่งที่ก่อให้เกิดความแตกแยก หรือเป็นโทษเสียหายแก่ผู้อื่น ประการที่สาม ทำดี คือ ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพให้เกียรติ สุภาพ และเป็นมิตร โดยสุจริตจริงใจ ไม่ทำโดยเพทุบาย หรือมีเจตนาอันไม่บริสุทธิ์แอบแฝง
   
   จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพยายามฝึกฝนการประพฤติปฏิบัติทั้งความคิด คำพูด และการกระทำ ตามนัยที่กล่าวมานี้ให้ครบถ้วน แต่ละคนจะได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างราบรื่น ให้งานที่ทำสำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตน แก่หน่วยงาน และแก่ชาติบ้านเมืองโดยสมบูรณ์ 
”

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]