สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/26.09.2524

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
“ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุก ๆ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายตำรวจตระเวนชายแดนที่ได้ช่วยจัดการ

ให้กิจการโครงการดำเนินไปด้วยดีเสมอมา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ และขอบคุณทุกท่าน ที่มาช่วยเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ทั้ง ๕ หน่วยงานที่ได้กล่าวมาข้างต้น ตั้งแต่เริ่มแรกนั้น ความคิดที่จะทำโครงการในลักษณะนี้ก็เป็นไปดังที่รายงานมา คือ คิดว่าในโรงเรียนต่าง ๆ นั้น เคยเห็นว่ามีการทำโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาอยู่แล้วหลายโครงการ ส่วนมากก็ได้ผลพอสมควรทีเดียว แต่ยังมีอีกหลาย โรงเรียนที่ยังไม่มีโครงการนี้ เพราะฉะนั้นการที่ใครจะเข้าไปทำเพิ่มอีกก็คงไม่เป็นการทำงาน ซ้ำซ้อนเป็นแน่ ยิ่งมีมากยิ่งดี การที่จะทำโครงการให้นักเรียนได้รับอาหารเพิ่มเติมนั้นเป็น ของดี จึงคิดว่าจะทำอย่างไรจะได้ผล จากการที่ได้ศึกษาตามที่เขาทำมา ก็มีการให้ทุน แล้ว ทางโรงเรียนไปจัดการทำอาหารให้นักเรียน บางทีก็ให้เปล่าหรือไม่ก็ให้ในราคาที่ต่ำพอที่จะซื้อ หากันได้ จึงมาลองคิดอีกทีหนึ่ง คืออยากให้เป็นพืชผักหรืออุปกรณ์แล้วให้นักเรียนมาทำการ เกษตร ซึ่งเป็นวิธีที่อ้อมและยากขึ้นมาอีกทางหนึ่ง อาหารที่จะให้รับประทานนั้นเป็นอาหารที่ ได้มาจากผลิตผลของนักเรียนผู้รับประทานเอง ซึ่งอาจจะได้ผลช้า แต่ก็เป็นวิธีหนึ่งซึ่งจะได้รับ อาหาร และคิดว่าจะได้รับประโยชน์เป็นผลพลอยได้ที่สำคัญ คือความรู้ทางด้านการเกษตร และด้านโภชนาการซึ่งจะเป็นวิชาติดตัวไปจนนักเรียนเหล่านั้นเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ และได้ ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร วิชาการใหม่ ๆ เหล่านั้น อาจจะนำมาช่วยในการครองชีพ ได้มากทีเดียว เมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็ได้นำไปปรึกษาคนที่รู้จักหลาย ๆ คน ว่าอยากจะทำ โครงการ และก็คิดว่าถ้าจะทำไปทุกหนทุกแห่งเรื่อย ๆ ไปทุกโรงเรียนคงจะไม่ได้ผลอะไร หรือ ได้ก็เป็นผลกระจายได้รับโรงเรียนละเล็กน้อยเท่านั้น จึงได้มาคิดว่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งก็ได้รู้จักกันดีจากการที่ได้ตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปในที่ต่าง ๆ และก็ได้เห็นการปฏิบัติงานของตำรวจตระเวนชายแดน ว่างานเกี่ยวกับการสอน นักเรียนตามชายแดนเป็นงานที่ตำรวจตระเวนชายแดนทำได้ดีมาก และครูที่ทางตำรวจ ตระเวนชายแดนคัดเลือกมาสอน ก็เป็นคนที่มีสุขภาพดี มีความรู้ และมีจิตใจที่รักจะช่วยเหลือ นักเรียนที่ตนสอนอยู่ และการติดต่อก็ง่าย เนื่องจากการที่ไปไหน ๆ ก็จะมีตำรวจตระเวน - ชายแดนคอยอารักขาอยู่แล้ว ทำให้รู้จักผู้ใหญ่หลาย ๆ ท่าน ทำให้การติดต่อประสานงานคงจะ สะดวกดี จึงได้ขอคำปรึกษาจากทางฝ่ายวิชาการของหลาย ๆ หน่วย เช่น ทางเขตภาคกลาง ก็ได้มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของต่าง ๆ ที่ได้ บางทีก็ได้จากการบริจาคบ้าง จาก กรมส่งเสริมการเกษตรบ้าง เอามารวมกันทำโครงการเช่นนี้ และทางภาคเหนือก็ได้จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์หลาย ๆ ท่านที่เข้าไปแนะนำทางด้านวิชาการให้แก่ครูและ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งการที่จะเข้าไปและการประชุมชาวบ้านก็ได้อาศัย ทางฝ่ายตำรวจตระเวนชายแดนเป็นผู้จัดการ เท่าที่แล้วมาปีเศษนี้รู้สึกว่าได้ผลดี คือทำให้ นักเรียนมีอาหารดีขึ้น และได้รับความรู้ทางด้านการเกษตรในกรรมวิธีใหม่ ๆ ได้เห็นความ เสียสละของครูที่ได้ช่วยดูแลนักเรียนให้มีทั้งสุขภาพดีขึ้น มีวิชาการดีขึ้น ทั้งนี้ เป้าหมายต่าง ๆ ที่รวมอยู่มีหลายอย่าง เช่น อยากจะให้ได้รับความรู้ทางด้านวิชาการ ทางด้านหนังสือดีขึ้น ทั้ง ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เมื่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็จะมีความสามารถในการศึกษา สูงขึ้นไปอีก หรือว่ามีความสามารถ มีแรงที่จะประกอบอาชีพได้ดียิ่งขึ้น การที่จะทำให้นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรงก็ต้องขึ้นอยู่กับการทำงานนี้ เช่น ถ้ามีผู้สนับสนุนทางด้านการเกษตรแล้ว เมื่อได้ผลิตผลมาก็เอามาบริโภค ทำให้มีร่างกายแข็งแรง และในการอบรมครั้งนี้ ก็ได้ทางฝ่าย สาธารณสุขมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการที่จะสอน การสาธารณสุข การรักษาสุขภาพอนามัย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เป็นเป้าหมายของโครงการนี้เหมือนกัน การที่โครงการนี้สำเร็จไปด้วยดี จะเห็นว่าทุก ๆ ท่านที่เข้ามาช่วยเหลือ มีความตั้งใจ ใช้ ทั้งความรู้ กำลังแรง และกำลังใจ ที่จะให้งานดำเนินไปด้วยดี และจะให้คนได้รับความสุขมาก ที่สุดจากความรู้ความสามารถของเรา ขอขอบคุณและอนุโมทนาในความคิดและจิตใจที่เป็น กุศลของทุกท่าน ทั้งคุณครู ทั้งฝ่ายผู้บังคับบัญชาตำรวจตระเวนชายแดน ทางด้านการเกษตร เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรกรรมนราธิวาส สำนักงานสาธารณสุข ศูนย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช ศูนย์พัฒนาที่ดินที่มาช่วย ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ขอให้ผลงานต่าง ๆ ที่ท่านได้ทำมานี้ ทั้งในโครงการนี้ซึ่งเป็นส่วนเล็กน้อยส่วนหนึ่งในงานที่ท่านมาร่วมด้วยกัน ผล งานใหญ่ทุกอย่างที่ท่านทำและได้รับผลดีทำให้คนมีกินมีใช้มากขึ้น ทุกอย่างขอให้สนองตอบ ให้ท่านมีความสุขกาย สุขใจ และได้รับสิ่งต่าง ๆ ตามที่มุ่งหวังทุกประการ

”
พระราชดำรัส

ในโอกาสที่เสด็จฯ ไปในการประชุมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ กองบังคับการ กองร้อยที่ ๕ ตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันเสาร์ ที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๔

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]