อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำพูด[แก้ไข]

  • การมีส่วนร่วม(Participation) เป็นผลมาจากการเห็นพ้องต้องกันในเรืองของความต้องการ และทิศทางของการเปลียนแปลง และความเห็นพ้องต้องกันจะต้องมีมากจนเกิดความคิดริเริมโครงการ เพือปฏิบัติกล่าวคือ จะต้องเป็นความเห็นพ้องต้องกัน จะต้องมีมากจนเกิดความคิดริเริมโครงการ เพือการปฏิบัติการนัน ๆ เหตุผลเบืองแรกของการทีมีคนมารวมกันได้ ควรจะต้องมีการตระหนักว่าปฏิบัติการทังหมด หรือการกระทําทังหมดทีทําโดยกลุ่มหรือทําในนามกลุ่มนันกระทําผ่านองค์การ(Organization) ดังนันองค์การจะต้องเป็นเสมือนตัวนําให้บรรลุถึงความเปลียนแปลง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]