ไพรัตน์ เตชะรินทร์

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำพูด[แก้ไข]

  • กระบวนการรัฐ การทําการส่งเสริม ชักนําสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชน ทังในรูปส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค์กรอาสาสมัครรูปต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานเรืองใดเรืองหนึงหรือหลายเรืองร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบาย การพัฒนาทีกําหนดไว้

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]

w