ข้ามไปเนื้อหา

การท่องเที่ยว

จาก วิกิคำคม
 • การมีหรือไม่มีกาสิโน ไม่มีผลต่อ การท่องเที่ยวของเรา เพราะเรามีจุดขายเยอะ บางประเทศอาจจะมีกาสิโน เพราะว่า เขาไม่มีจุดขายอื่น ๆ แต่เราไม่ต้องเลย
  • กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
 • การเดินทางเพื่อ ความเพลิดเพลิน พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นการเดินทางที่มีเงื่อนไข 3 ประการคือ เดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว / เดินทางด้วยความสมัครใจ / เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ได้ ที่ไม่ใช่การประกอบอาชีพหรือหารายได้
  • ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
 • การเดินทางของมนุษย์จากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง หรือการเดินทางจากถิ่นพ านักที่อาศัยไปยังสถานที่อื่นเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจไปและเป็นการเดินทางด้วยเหตุผลของการท่องเที่ยวมิใช่ เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ เช่น การเดินทางเพื่อการพักผ่อน การเดินทางเพื่อไปชมการแข่งขันกีฬา การเดินทางเพื่อการศึกษา การเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนาการเดินทางเพื่อเยี่ยมญาติพี่น้องหรือเพื่อน การเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นต้น
  • ฐิรชญา มณีเนตร
 • นักท่องเที่ยวยังตั้งคำถามว่าถ้าปลอดภัยจริง จะยังประกาศใช้กฎอัยการศึกไปเพื่ออะไร ทำให้ช่วงที่ผ่านมา คนจีนปรับแผนหันไปเที่ยวทะเลที่ประเทศอื่นแทน เช่น ที่เมียนมาร์ เวียดนาม ศรีลังกา และบาหลี อินโดนีเซีย
 • การท่องเที่ยว เป็นเรื่องของการเดินทางที่เป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจ มิใช่ถูกบังคับหรือเพื่อสินจ้าง แต่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจความสนุกสนานเพลิดเพลิน การศึกษา ศาสนา กีฬา เยี่ยมญาติมิตร ติดต่อธุรกิจการประชุมสัมมนา เป็นต้น มิฉะนั้นก็จะเป็นการเดินทางที่ไม่ใช่การท่องเที่ยว
  • บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
 • การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งกระทำเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากกิจการงานประจำโดยปกติจะเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยไม่คำนึงว่าระยะทางนั้นจะใกล้หรือไกลและการเดินทางนั้นจะมีการค้างแรมหรือไม่
  • ปรีชา แดงโรจน์
 • กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหล การโยกย้ายของการเดินทางของบุคคลจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ไม่ใช่เพื่อการหารายได้
  • รัชพร จันทร์สว่าง