การมีส่วนร่วม

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

[แก้ไข]

  • การมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริงน่าจะหมายถึง การทีประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการ และควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากร ปัจจัยการผลิตทีมีอยู่ในสังคมเพือประโยชน์ต่อการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจําเป็นอย่างสมศักดิศรีในฐานะสมาชิกของสังคม และได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญา ซึงแบ่งออกในรูปของการตัดสินใจในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเองอย่างเป็นตัวของตัวเอง
    • ทวีทอง หงส์วิวัฒน์

[แก้ไข]

  • “เรื่องนี้มันทำให้การจัดเวทีรับฟังความเห็นเหมือนปาหี่ จัดแบบกีดกันไม่ได้เปิดกว้างให้ประชาชนจริงๆ คุณไปจัดระดับเขตหรือระดับภาค หมายถึงประชาชนที่อยากเข้าร่วมก็ต้องกระเสือกกระสนไปจังหวัดที่จัดงาน อย่างภาคเหนือจัดที่ จ.เชียงใหม่ คนที่อยู่จังหวัดอื่นในภาคเหนือที่ไม่ได้อาศัยในตัวเมืองเชียงใหม่ก็ต้องเดินทางมา ถ้าระยะทางไกลก็ต้องค้างคืน ต้องหยุดงาน เสียรายได้ มันก็สร้างอุปสรรคกับการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชน ต้องให้เขาช่วยเหลือตัวเองทั้งค่ารถ ค่าที่พัก ซึ่งก็ต้องเป็นคนที่พร้อมจริงๆ ถึงจะไปได้ ต้องเสียสละอย่างมากเพื่อจะเดินทางไปบอกว่าเอาหรือไม่เอาประเด็นที่จะมีการแก้ไขใหม่ในกฎหมายฉบับนี้”
    • นิมิตร์ เทียนอุดม

[แก้ไข]

  • การมีส่วนร่วม(Participation) เป็นผลมาจากการเห็นพ้องต้องกันในเรืองของความต้องการ และทิศทางของการเปลียนแปลง และความเห็นพ้องต้องกันจะต้องมีมากจนเกิดความคิดริเริมโครงการ เพือปฏิบัติกล่าวคือ จะต้องเป็นความเห็นพ้องต้องกัน จะต้องมีมากจนเกิดความคิดริเริมโครงการ เพือการปฏิบัติการนัน ๆ เหตุผลเบืองแรกของการทีมีคนมารวมกันได้ ควรจะต้องมีการตระหนักว่าปฏิบัติการทังหมด หรือการกระทําทังหมดทีทําโดยกลุ่มหรือทําในนามกลุ่มนันกระทําผ่านองค์การ(Organization) ดังนันองค์การจะต้องเป็นเสมือนตัวนําให้บรรลุถึงความเปลียนแปลง
    • อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง