ข้ามไปเนื้อหา

คำขวัญวันเด็ก

จาก วิกิคำคม

2499[แก้ไข]

“ จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม ”
จอมพล ป. พิบูลสงคราม

2502[แก้ไข]

“ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า ”
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

2503[แก้ไข]

“ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด ”
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

2504[แก้ไข]

“ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย ”
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

2505[แก้ไข]

“ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด ”
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

2506[แก้ไข]

“ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด ”
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

2508[แก้ไข]

“ เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี ”
จอมพล ถนอม กิตติขจร

2509[แก้ไข]

“ เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี ”
จอมพล ถนอม กิตติขจร

2510[แก้ไข]

“ อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย ”
จอมพล ถนอม กิตติขจร

2511[แก้ไข]

“ ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง ”
จอมพล ถนอม กิตติขจร

2512[แก้ไข]

“ รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ ”
จอมพล ถนอม กิตติขจร

2513[แก้ไข]

“ เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส ”
จอมพล ถนอม กิตติขจร

2514[แก้ไข]

“ ยามเด็กจงหมั่นเรียนเพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ ”
จอมพล ถนอม กิตติขจร

2515[แก้ไข]

“ เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ ”
จอมพล ถนอม กิตติขจร

2516[แก้ไข]

“ เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ ”
จอมพล ถนอม กิตติขจร

2517[แก้ไข]

“ สามัคคีคือพลัง ”
สัญญา ธรรมศักดิ์

2518[แก้ไข]

“ เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี ”
สัญญา ธรรมศักดิ์

2519[แก้ไข]

“ เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดีมีวินัยเสียแต่บัดนี้ ”
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

2520[แก้ไข]

“ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย ”
ธานินทร์ กรัยวิเชียร

2521[แก้ไข]

“ เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง ”
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

2522[แก้ไข]

“ เด็กไทยคือหัวใจของชาติ ”
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

2523[แก้ไข]

“ อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย ”
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

2524[แก้ไข]

“ เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม ”
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

2525[แก้ไข]

“ ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย ”
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

2526[แก้ไข]

“ รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย คุณธรรม ”
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

2527[แก้ไข]

“ รักวัฒนธรรมไทย ”
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

2528[แก้ไข]

“ สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ”
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

2529, 2530, 2531[แก้ไข]

“ นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม ”
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

2532, 2533[แก้ไข]

“ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม ”
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

2534[แก้ไข]

“ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา ”
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

2535[แก้ไข]

“ สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม ”
อานันท์ ปันยารชุน

2536, 2537[แก้ไข]

“ ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม ”
ชวน หลีกภัย

2538[แก้ไข]

“ สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม ”
ชวน หลีกภัย

2539[แก้ไข]

“ มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด ”
บรรหาร ศิลปอาชา

2540[แก้ไข]

“ รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด ”
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

2541, 2542[แก้ไข]

“ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย ”
ชวน หลีกภัย

2543, 2544[แก้ไข]

“ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย ”
ชวน หลีกภัย

2545[แก้ไข]

“ เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส ”
ทักษิณ ชินวัตร

2546[แก้ไข]

“ เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี ”
ทักษิณ ชินวัตร

2547[แก้ไข]

“ รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน ”
ทักษิณ ชินวัตร

2548[แก้ไข]

“ เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด ”
ทักษิณ ชินวัตร

2549[แก้ไข]

“ อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด ”
ทักษิณ ชินวัตร

2550[แก้ไข]

“ มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ”
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

2551[แก้ไข]

“ สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม ”
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

2552[แก้ไข]

“ ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี ”
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

2553[แก้ไข]

“ คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม ”
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

2554[แก้ไข]

“ รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ ”
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

2555[แก้ไข]

“ สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี ”
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

2556[แก้ไข]

“ รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน ”
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

2557[แก้ไข]

“ กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง ”
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

2558[แก้ไข]

“ ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต ”
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา


2559[แก้ไข]

“ เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต ”
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา


2560[แก้ไข]

“ เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง ”
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา


2561[แก้ไข]

“ รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี ”
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา


2562[แก้ไข]

“ เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ ”
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา


2563[แก้ไข]

“ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย ”
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา


2564[แก้ไข]

“ เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม ”
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา


2565[แก้ไข]

“ รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม ”
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา


2566[แก้ไข]

“ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี ”
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา


2567[แก้ไข]

“ มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย ”
เศรษฐา ทวีสิน