ข้ามไปเนื้อหา

ทฤษฎี

จาก วิกิคำคม

ทฤษฎี (อังกฤษ: theory) คือ สมมติฐานที่ได้รับการตรวจสอบและทดลองหลายครั้งหลายหนจนสามารถอธิบายข้อเท็จจริงสามารถคาดคะเนทำนายเหตุการณ์ทั่ว ๆ ไป ที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นั้นอย่างถูกต้อง และมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป จึงเป็นผลให้สมมติฐานกลายเป็นทฤษฎี

[แก้ไข]

  • ทฤษฎี หมายถึง กรอบแนวคิด หลักการ ข้อสมมุติ ข้อทฤษฎีที่อธิบายปรากฏการณ์หรือตัวแปรที่สอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ สามารถอธิบายได้ ทดลองได้ และพิสูจน์ให้เห็นจริงได้
    • เสน่ห์ จุ้ยโต

[แก้ไข]

  • ทฤษฎีก็เหมือนกับฝ้าบนกระจกแว่นตา มันคลุมเครือความจริง
    • เอิร์ล เดอร์ บิกเกอร์ส