พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นทรงราชย์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 2016 จนถึงปัจจุบัน เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คำคม[แก้ไข]

1986[แก้ไข]

  • บางทีในชาติปางก่อน เราอาจไม่ได้ทำบุญมากพอ หรือบางทีในบางครั้ง เราทำอะไรที่น่าตำหนิ เรายอมรับ...ถ้าหากสวรรค์คิดว่าเราไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในการทำหน้าที่ของเรา ก็หยุดและจบ ถ้าท่านคิดได้อย่างนี้ ท่านก็จะสบายใจ ท่านไม่ได้คิดเป็นอะไร หากสวรรค์ให้ท่านมีภารกิจต่อแผ่นดิน ก็ยอมรับ ถ้าเขาไม่ต้องการให้ทำงาน ก็โอเค

2008[แก้ไข]

  • ขอบใจในพรอันบริสุทธิ์ที่ได้ถวายมาด้วยความจงรักภักดี. ทรงปลาบปลื้มและทรงขอสนองพรทุกท่านที่ได้มีถวายมาอย่างจริงใจ ในการนี้ ทรงขอให้บอกทุกท่าน และพระราชทานพรให้ทุกคนมีความสุข มีความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังปัญญาที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อประเทศชาติและประชาชน ก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญ แล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีงาม ทั้งในด้านส่วนรวมและส่วนตัว ในโอกาสนี้ที่ไม่เสด็จลง เพราะว่าทรงมีพระอาการประชวรเล็กน้อย ซึ่งก็ได้โปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพ ฯ ซึ่งได้ขึ้นเฝ้า ฯ ได้อธิบายให้ท่านฟังถึงพระอาการประชวรในเบื้องต้น

2015[แก้ไข]

  • ท่านทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน ทั้งได้เข้ารับการศึกษาอบรมเป็นพิเศษในสถาบันการรักษาความมั่นคงของชาติมาแล้ว ย่อมเข้าใจ ในสถานการณ์ของบ้านเมืองเป็นอย่างดี และทราบโดยตระหนักอีกว่า การจรรโลงรักษาความเจริญ มั่นคงของประเทศชาตินั้น อยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในชาติที่จะปฏิบัติงานทุกด้านอย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ. ดังนั้น ไม่ว่าท่านจะอยู่ในตาแหน่งใด หรือทางานในฝ่ายใดก็ตาม ในฐานะที่เป็นผู้บริหารระดับสูง จึงควรอย่างยิ่งที่จะได้ตั้งใจปฏิบัติบริหารงาน ด้วยความอุตสาหะเสียสละ และด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ ให้หน่วยงานของตนมีสมรรถภาพอันเข้มแข็งแข็งแกร่ง ทั้งในการปฏิบัติภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบ และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นหน่วยอื่น. ถ้าทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้ดังนี้ ผลสาเร็จของงานที่แต่ละคนแต่ละฝ่ายปฏิบัติ ก็จะประกอบ เกื้อหนุนกันขึ้นเป็นรากฐานอย่างสาคัญ ที่จะสร้างเสริมให้ประเทศชาติของเรามีความเจริญมั่นคงได้ ในที่สุด. ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านมีความเข้มแข็ง แน่วแน่ ทั้งในความคิด จิตใจ และการกระทาทุกสิ่ง เพื่อสามารถจรรโลงรักษาชาติบ้านเมือง ให้ดารงมั่นอยู่ด้วยความเจริญร่มเย็น ทั้งขอให้ประสบแต่ความสุข ความสาเร็จ และความสวัสดี จงทุกเมื่อทั่วกัน
  • ขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีน้ำใจร่วมสามัคคีและสนับสนุนกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ จนประสบผลสำเร็จเรียบร้อย และราบรื่นเป็นอย่างดีทุกประการ จึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณและขอให้ทุก ๆ ท่าน จงมีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายใจแข็งแรง เพื่อเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองต่อไป

2016[แก้ไข]

  • ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง[1]

2019[แก้ไข]

  • เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป[2]

อ้างอิง[แก้ไข]

  1. "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้นทรงราชย์แล้ว". โพสต์ทูเดย์. 1 ธันวาคม 2559. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the |archivedate= parameter. เรียกข้อมูลเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559. 
  2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวไทย มติชน. 4 พฤษภาคม 2562, ออนไลน์