พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จาก วิกิคำคม
เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นทรงราชย์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คำคม[แก้ไข]

2518[แก้ไข]

 • ระยะนี้ประเทศของเราก็ได้ประสบกับสถานการณ์ที่วุ่นวายและยุ่งยาก เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องพยายามให้เกิดความสงบและเป็นบึกแผ่นให้มากที่สุด โดยเสียสละความสุขและผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติ ที่สำคัญจะต้องรู้จักอดกลั้น เพื่อผ่อนคลายความยุ่งยากให้ลดน้อยลง สำหรับที่จะได้มีเวลาพิจารณาแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปโดยเรียบร้อย

2529[แก้ไข]

 • บางทีในชาติปางก่อน เราอาจไม่ได้ทำบุญมากพอ หรือบางทีในบางครั้ง เราทำอะไรที่น่าตำหนิ เรายอมรับ ถ้าหากสวรรค์คิดว่าเราไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในการทำหน้าที่ของเรา ก็หยุดและจบ ถ้าท่านคิดได้อย่างนี้ ท่านก็จะสบายใจ ท่านไม่ได้คิดเป็นอะไร หากสวรรค์ให้ท่านมีภารกิจต่อแผ่นดิน ก็ยอมรับ ถ้าเขาไม่ต้องการให้ทำงาน ก็โอเค

2544[แก้ไข]

 • ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่ง ไอร์แลนด์ แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอร์แลนด์ประจำ ประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน. ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า รัฐบาล และประชาชน ชาวไทย ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และเพื่อ ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวไอร์แลนด์. ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทย กับไอร์แลนด์ ซึ่งมีมาอย่างสนิทสนมราบรื่นเป็นเวลาช้านาน. ในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ ดังกล่าว นับวันจะทวีเพิ่มพูนและขยายขอบเขตกว้างขวางยิ่งขึ้น. ทั้งนี้ เพราะประเทศ ของเราทั้งสองต่างได้ร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมทั้งการท่องเที่ยว ด้วยนํ้าใจไมตรี ความปรารถนาดี และความ จริงใจต่อกันเสมอมา. ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งสองในทุก ๆ ด้าน ทั้งระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิต มิตรภาพและเจตนารมณ์ที่ดี จะช่วยธำรงและส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่อย่างมั่นคง
 • ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า พระบรมวงศานุวงศ์ ประเทศ และประชาชนชาวไทย ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่าน ประธานาธิบดี และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกส. ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือ ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโปรตุเกส ซึ่งมีต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน. ความ สัมพันธ์และความร่วมมือดังกล่าว ได้รับการส่งเสริมให้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับ และ นับวันจะทวีเพิ่มพูนมากขึ้น. ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสองต่างคบค้าสมาคมกัน ด้วยไมตรีจิตและความเข้าใจอันดีเสมอมานับด้วยศตวรรษ ตั้งแต่พระนครศรีอยุธยา เป็นราชธานี. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือของประเทศทั้งสองในกิจการด้านต่าง ๆ ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพและเจตนารมณ์ที่ดีงาม จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้ใกล้ชิดสนิทสนมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งจะช่วยสร้างเสริมความกินดีอยู่ดี ความเจริญมั่นคง และความผาสุกร่มเย็น ไม่เฉพาะแก่ประชาชนในประเทศของเราเท่านั้น หากแต่ยังจะเอื้ออำนวยประโยชน์และ สันติสุขอันยั่งยืนแก่มวลมนุษยชาติในนานาประเทศด้วย. ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน
 • ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติ และความสาเร็จ. การสร้างความสาเร็จในชีวิต รวมทั้งความสาเร็จในกิจการงานทุกอย่างนั้น ต้องอาศัย ปัจจัยสาคัญประกอบกันถึงสามส่วน. ส่วนที่หนึ่ง ได้แก่ความรู้ความชานาญในหลักวิชา ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน หรือเป็นเครื่องมือปฏิบัติงาน. ส่วนที่สอง ได้แก่ความตั้งใจมั่น ความละเอียดรอบคอบ และความอุตสาหะพยายาม ซึ่งเป็นเครื่องช่วยให้ทาการสาเร็จลุล่วงได้ตลอด โดยไม่ผิดพลาดบกพร่อง หรือทอดทิ้งละวางเสียกลางคัน. ส่วนที่สาม ได้แก่สติความรู้ตัว และปัญญาความรู้ชัด ที่จะ หยุดคิดพิจารณาสิ่งที่จะทาทุกอย่าง ให้เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงตรงตามหลักวิชา หลักของเหตุผล และหลักธรรม ซึ่งจะช่วยให้ดาเนินชีวิตและกิจการงานไปในทางที่ดีที่เจริญ. บัณฑิตไม่ว่าจะทาการใด หากตั้งใจพยายามใช้ปัจจัยทั้งสามส่วนให้ครบถ้วน ก็มั่นใจได้ว่า แต่ละคนจะประสบความสาเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอน

2551[แก้ไข]

 • ขอบใจในพรอันบริสุทธิ์ที่ได้ถวายมาด้วยความจงรักภักดี. ทรงปลาบปลื้มและทรงขอสนองพรทุกท่านที่ได้มีถวายมาอย่างจริงใจ ในการนี้ ทรงขอให้บอกทุกท่าน และพระราชทานพรให้ทุกคนมีความสุข มีความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังปัญญาที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อประเทศชาติและประชาชน ก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญ แล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีงาม ทั้งในด้านส่วนรวมและส่วนตัว ในโอกาสนี้ที่ไม่เสด็จลง เพราะว่าทรงมีพระอาการประชวรเล็กน้อย ซึ่งก็ได้โปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพ ฯ ซึ่งได้ขึ้นเฝ้า ฯ ได้อธิบายให้ท่านฟังถึงพระอาการประชวรในเบื้องต้น
 • ผู้ปฏิบัติจะต้องอาศัยคุณสมบัติในตัวเองประกอบพร้อมกันหลายอย่างทั้งทางความรู้ ทางร่างกาย และทางจิตใจ. กล่าวคือ ทางความรู้ จะต้องมีความรู้ที่แน่นหนาทั่วถึงทั้งด้านลึกและกว้าง. ทางร่างกาย จะต้องมี ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ เพราะสิ่งนี้จะทำให้บุคคลสามารถทุ่มเทพลังกายประกอบกิจการงานได้เต็มความ สามาถ. ข้อสำคัญ ทางจิตใจ จะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงและเที่ยงตรงอยู่ในเหตุผลความถูกต้อง เพราะ เป็นปัจจัยส่งเสริมให้บุคคลมีความมุ่งมั่นไม่หวั่นไหวต่อปัญหาและอุปสรรค

2552[แก้ไข]

 • ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีหน้าที่การงานทำอยู่แล้ว แต่ก็อุตสาหะขวนขวายศึกษาพัฒนาตนเอง. กล่าวได้ว่า ทุกคนเป็นผู้รักดี รักเจริญ อย่างแท้จริง. ความรักดีรักเจริญนี้สำ คัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คนเรามีสติรู้ตัวและปัญญารู้คิดกำกับตัวอยู่เสมอว่า สิ่งใดเป็นความชั่วความเสื่อม ที่ควรละเว้นหรือกำ จัด และสิ่งใดเป็นความดีความเจริญที่ควรประพฤติปฏิบัติ. ผู้รักดีรักเจริญ จะยึดมั่นปฏิบัติมั่นในสิ่งที่พิจารณารู้ชัดด้วยสติปัญญาแล้วว่าเป็นทางแห่งความดีความเจริญ ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจให้เมามัวหลงผิดประพฤติปฏิบัติในทางชั่วทางเสื่อม. หากท่านทั้งหลายจะได้รักษาคุณสมบัติข้อนี้ไว้ให้มั่นคงเหนียวแน่นแล้ว ก็เชื่อว่าแต่ละคนจะใช้ความรู้ความคิดความสามารถที่มีอยู่ สร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตน แก่สังคมและแก่ชาติบ้านเมืองได้อย่างงดงาม

2554[แก้ไข]

 • ในการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ ในวาระนี้. ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับเกียรติและการยกย่องครั้งนี้ทุกคน. กิจการลูกเสือนี้ เป็นปัจจัยสาคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณสมบัติในตัวสูงขึ้น เช่น มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละ และรู้จักใช้ความคิดอย่างฉลาดเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวม. ท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจ ในประโยชน์ข้อนี้เป็นอย่างดี จึงได้ร่วมมือกันดาเนินงานและสนับสนุนกิจการลูกเสือมาโดยตลอด. ขอให้ทุกท่านได้ร่วมมือร่วมงานกันต่อไป ให้ยิ่งเข้มแข็งหนักแน่นและต่อเนื่อง เพื่อให้กิจการลูกเสือ ที่ท่านศรัทธาและร่วมอยู่ สามารถอานวยประโยชน์ให้แก่เยาวชนและประเทศชาติของเราได้กว้างขวาง ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
 • ข้าพเจ้ายินดีมาก ที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลาย และได้ทราบว่า กิจการลูกเสือชาวบ้านในจังหวัดนี้ดาเนินต่อเนื่อง มาด้วยดี ควรที่ผู้มีส่วนร่วมในกิจการนี้จะถือเป็นกาลังใจ ที่จะปฏิบัติงานต่อไปให้ก้าวหน้า และได้ผลเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมยิ่ง ๆ ขึ้น. การที่จะดาเนินการให้ได้ผลดังกล่าว ท่านทั้งหลายจาเป็นต้องพิจารณาทบทวน ให้เข้าใจชัด ถึงวัตถุประสงค์และหลักการของลูกเสือชาวบ้านก่อน ว่ากิจการลูกเสือชาวบ้านนี้ ริเริ่มขึ้นด้วยความตั้งใจดี และดาเนินการทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความสามารถของชาวบ้าน ในการปรับปรุงพัฒนาตนเองและในการช่วยเหลือกัน ตั้งแต่ระดับ ครอบครัว ระดับหมู่บ้าน ขึ้นไปจนถึงระดับจังหวัดและประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้แต่ละคนมีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสามัคคีปรองดอง และสามารถรวมกาลังเพื่อช่วยเหลือกันและกัน ได้เข้มแข็งขึ้น. ลูกเสือชาวบ้านทุกคนจะต้องรักษาเจตนาที่ดีที่บริสุทธิ์นี้ไว้ให้เที่ยงแท้และมั่นคง จะละทิ้งหรือแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เป็นอันขาด. กิจการลูกเสือชาวบ้านที่ท่านศรัทธา และร่วมอยู่ จึงจะคงคุณค่าเต็มเปี่ยม และอานวยประโยชน์ในการเสริมสร้างความดี ความเจริญ พร้อมทั้งความผาสุกมั่นคง ให้แก่ตน แก่หมู่คณะ และประเทศชาติได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป

2555[แก้ไข]

 • ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ อันน่าภูมิใจ. ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว ย่อมได้รับเกียรติยกย่องว่าเป็นบัณฑิต ซึ่งหมายถึงผู้มีความรู้. ความรู้ของบัณฑิตนั้น กล่าวโดยสรุปมีสองอย่างด้วยกัน คือความรู้ ในหลักวิชาอย่างหนึ่ง กับความรู้ผิดชอบชั่วดีอย่างหนึ่ง. ความรู้ในหลักวิชา ได้แก่รู้วิชาการต่าง ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนมีความฉลาดสามารถที่จะนำความรู้นั้นไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง. ส่วนความรู้ผิดชอบชั่วดี ได้แก่รู้ว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดถูก สิ่งใดชั่วเป็นทางแห่งความเสื่อม สิ่งใดดี เป็นทางแห่งความเจริญ. ความรู้ดังนี้ จะช่วยประคับประคองส่งเสริมทั้งความประพฤติ ทั้งการ ปฏิบัติงานของบัณฑิต ให้เป็นไปโดยถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นประโยชน์ เป็นความเจริญก้าวหน้า ไม่ให้หลงทาง หลงทำ ในทางและในสิ่งที่จะทำให้ตกต่ำเสื่อมเสีย. บัณฑิตทุกคนจึงชอบที่จะ สำรวจตนเองให้ทราบชัด ว่ามีความรู้ทั้งสองสมบูรณ์พร้อมหรือไม่. หากยังบกพร่องในความรู้ ข้อใดข้อหนึ่ง จะได้เร่งฝึกฝนอบรมให้เจริญงอกงามเท่าเทียมกัน เพราะความรู้ทั้งสองนี้เป็นปัจจัย อย่างสำคัญ ที่จะเกื้อหนุนและส่งเสริมให้แต่ละคนประสบความสำเร็จ ความดี ความเจริญ ในชีวิตและกิจการงานได้แท้จริง

2558[แก้ไข]

 • ท่านทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน ทั้งได้เข้ารับการศึกษาอบรมเป็นพิเศษในสถาบันการรักษาความมั่นคงของชาติมาแล้ว ย่อมเข้าใจ ในสถานการณ์ของบ้านเมืองเป็นอย่างดี และทราบโดยตระหนักอีกว่า การจรรโลงรักษาความเจริญ มั่นคงของประเทศชาตินั้น อยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในชาติที่จะปฏิบัติงานทุกด้านอย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ. ดังนั้น ไม่ว่าท่านจะอยู่ในตาแหน่งใด หรือทางานในฝ่ายใดก็ตาม ในฐานะที่เป็นผู้บริหารระดับสูง จึงควรอย่างยิ่งที่จะได้ตั้งใจปฏิบัติบริหารงาน ด้วยความอุตสาหะเสียสละ และด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ ให้หน่วยงานของตนมีสมรรถภาพอันเข้มแข็งแข็งแกร่ง ทั้งในการปฏิบัติภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบ และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นหน่วยอื่น. ถ้าทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้ดังนี้ ผลสาเร็จของงานที่แต่ละคนแต่ละฝ่ายปฏิบัติ ก็จะประกอบ เกื้อหนุนกันขึ้นเป็นรากฐานอย่างสาคัญ ที่จะสร้างเสริมให้ประเทศชาติของเรามีความเจริญมั่นคงได้ ในที่สุด
 • ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่มีน้ำใจร่วมสามัคคีและสนับสนุนกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ จนประสบผลสำเร็จเรียบร้อย และราบรื่นเป็นอย่างดีทุกประการ จึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณและขอให้ทุก ๆ ท่าน จงมีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายใจแข็งแรง เพื่อเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองต่อไป
 • วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามา แม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริง แต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้น นอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือ ความจริงใจ. ความจริงใจนี้ มีอยู่สองประการด้วยกัน.ประการหนึ่งความจริงใจต่อตนเอง คือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้ว ก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอด. ผู้มีความจริงใจต่อตนเอง ไม่ว่าจะกระทำการใด จึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญ. อีกประการหนึ่ง คือความจริงใจต่อผู้อื่น ได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจ. ผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่น ย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ สามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น ปราศจากปัญหาข้อขัดแย้ง ซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวม. จึงขอฝากไว้ให้บัณฑิตได้คิดพิจารณา สำหรับเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญต่อไป

2559[แก้ไข]

 • ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง
 • ในปีที่แล้วบ้านเมืองของเรามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร ได้เสด็จสวรรคตเมื่อเดือนตุลาคม กล่าวได้ว่านำความโศกเศร้าอาดูร และนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวไทยทั้งประเทศ ข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันและประทับใจที่ได้เห็นประชาชนทุกเพศทุกวัยถ้วนหน้า มีจิตจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ พรั่งพร้อมกันมาถวายสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง ขอขอบใจทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจช่วยงานพระบรมศพอย่างพร้อมเพรียง ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้อนี้น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า คนไทยนั้นมีจิตใจดี มีความกตัญญูกตเวที มีความเอื้ออารีต่อกัน มีความรักชาติ รักแผ่นดิน เป็นคุณสมบัติประจำชาติ และมีความรู้ความสามารถไม่แพ้ชนชาติอื่นใด ดังนั้น ไม่ว่าจะมีอุปสรรค ปัญหา หรือเหตุไม่ปรกติใด ๆ เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา ก็เชื่อได้ว่า ถ้าเราจะร่วมกันคิดอ่าน และช่วยกันปฏิบัติแก้ไข ทุกสิ่งทุกอย่าง จะสามารถคลี่คลายลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน
 • ในปีใหม่นี้ ขอให้ชาวไทยทุกคน ตั้งใจให้แน่วแน่ที่จะรักษาคุณสมบัตินี้ให้เหนียวแน่น และทำความคิดจิตใจให้แจ่มใส ด้วยปัญญาที่กระจ่าง พิจารณาทุกสิ่งที่เกิดมีขึ้นตามความเป็นจริง โดยปราศจากอคติ ให้มีความมุ่งมั่น มีกำลังใจ ในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติสรรพกิจน้อยใหญ่ ในภาระหน้าที่ตามแนวพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รมนารถบพิตร ได้พระราชทานไว้ ให้งานทุกอย่างสำเร็จผล เป็นความดีความเจริญ ทั้งแก่ตนเอง แก่ส่วนรวม และประเทศชาติ เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
 • ขออวยพรให้ทุกท่านมีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังปัญญา ตลอดจนขวัญและความสุข เพื่อปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชน ซึ่งถ้าปฏิบัติได้ดี มีความตั้งใจ มีความขันติ มีความอดทน... ขอให้พร และขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงคุ้มครอง ได้ทรงชี้แนะ และปกปักษ์รักษาพวกท่าน เพราะว่าตลอดระยะเวลา 70 ปี ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ได้ทรงปฏิบัติมามาก และหลายอย่างได้พระราชทานพระราชดำริ และพระราชทานแนวทางไว้ ก็ขอฝากให้ท่านได้ศึกษาพระราชดำริ ศึกษาวิเคราะห์ พระราชปณิธานและศึกษาพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่ทรงปฏิบัติมา อันนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นสิริมงคลและเป็นยิ่งกับพระที่คุ้มครองพวกเรา การปฏิบัติตามหรือการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ระลึกถึงพระราชดำริหรือพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นี้จะเป็นพระ เป็นแสงสว่าง ที่คุ้มครองหรือแนะนำพวกเราต่อไป
 • อัยการนั้นมีหน้าที่มากมายหลายอย่าง แต่ก็อยู่ในกรอบขอบเขตของการปฏิบัติการทางด้านกฎหมายและชีวิตของราษฎร ก็คือ ดูแลรักษาอำนวยความยุติธรรม หรือช่วยขบวนการแห่งการยุติธรรมให้ไปได้อย่างเรียบร้อยถูกต้อง อัยการมีหน้าที่กว้างขวาง ใส่หมวกหลายใบ มีหน้าที่มากมาย แต่จะต้องจำไว้ว่า มีหน้าที่ที่จะอำนวยความยุติธรรมและอำนวยการให้ขั้นตอนต่าง ๆ ของการปฏิบัติงานในการอำนวยการหรือให้ความยุติธรรมต่อประชาชน
 • หม่อมฉันและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก หม่อมฉันและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและประชาชนชาวเบลเยียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้ประสบความสูญเสียจากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้

2560[แก้ไข]

 • การอำนวยการหรือปฏิบัติการทางด้านความยุติธรรม และทางด้านกฎหมายนั้น ไม่ว่าทหารหรือพลเรือนก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อความสุข ความสงบ และความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและประชาชน หน้าที่ของศาลทหาร ตุลาการศาลทหาร ก็มีระบุไว้แล้วในกฎหมาย แต่ทหารนั้นเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนและมีการจัดตั้งเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วทางทฤษฏี มนุษย์เราก็สามารถจะทำความผิดได้ หรือมีความผิด เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอาญาทหารหรือวินัยทหารก็ต้องมีการรักษา มีการให้ความยุติธรรม และมีการแก้ไขในการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องของผู้กระทำความผิด เพราะฉะนั้น การอำนวยการยุติธรรม ขั้นตอนที่ถูกต้องก็ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ในด้านกฎหมาย ตลอดจนมีความเข้าใจในชีวิต ในสังคม หรือในอุดมการณ์ของชาติ เพราะว่ากฎหมายนั้น ใช้ให้ถูกก็ดี ใช้ให้ไม่ถูกก็เสียมาก เพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ มีวุฒิภาวะแล้ว ก็ย่อมพิจารณาออกว่า อะไรควร อะไรไม่ควร และนำกฎหมายไปใช้ให้ถูกต้องเพื่อระงับทุกข์ แก้ไขในเรื่องที่ไม่ถูก หรือมีบทพิพากษาให้เกิดความยุติธรรมได้
 • งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคน ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องทำความเข้าใจถึงความสำคัญในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำด้วยความอุตสาหะ เสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และสำเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือ ยังความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป

2562[แก้ไข]

ไม่ทราบปี[แก้ไข]

 • ในโอกาสวันเอกราชการของสาธารณรัฐตูนิเซีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปราถนาดีอย่างจริงใจมา เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสัวสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวตูนิเซีย

คำคมเกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้ไข]

[แก้ไข]

 • โดยเฉพาะรัชกาลปัจจุบันนั้น ถือได้ว่าเป็นการทำงานแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงพระองค์ทรงงานผ่านฝ่ายเสธ (องคมนตรี) รับการรายงานเรื่องราวความทุกข์ร้อนของประชาชนผ่านองคมนตรี มีการส่งงานอย่างเป็นระบบและสืบสานต่อยอดจากในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างชัดเจน
  • วันชนะ สวัสดี