พระบาทสมเด็จ​พระ​ว​ชิ​ร​เกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Vajiralongkorn.jpg

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์ที่ 3 ของไทย

พระราชดำรัส[แก้ไข]

 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ ขอแสดงความชื่นชมทุก ๆ คนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จผู้สำเร็จการศึกษาถึงขั้นปริญญาเป็นบัณฑิต ย่อมได้รับการยกย่องว่ามีความรู้ ประพฤติดี เป็นผู้เจริญ ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวถึงคุณสมบัติของผู้เจริญ ให้ท่านได้พิจารณา ข้อหนึ่ง ผู้เจริญต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียน ศึกษาหาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ ข้อสอง ผู้เจริญต้องยินดีในความสุจริต ในเหตุผลที่ถูกต้อง และในการทำความดี ข้อสาม ผู้เจริญต้องรู้จักยอมรับและยินดีในความดีและความสำเร็จของผู้อื่น ข้อสี่ ผู้เจริญต้องมีความเมตตา สุภาพ อ่อนโยน แต่หนักแน่น มั่นคง และเข้มแข็ง ข้อห้า ผู้เจริญต้องรู้จักปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะและแบบแผนประเพณี คุณสมบัติดังกล่าวนี้ ผู้ใดมีอยู่น้อยก็เจริญน้อย มีมากก็เจริญมาก ท่านทั้งหลายจึงชอบที่จะตรวจสอบตัวเองให้เห็นถ่องแท้ หากพบว่ายังขาดตกบกพร่องในข้อหนึ่งข้อใดให้เร่งสร้างเสริมให้เกิดมีบริบูรณ์ขึ้นในตน เพื่อจักได้เป็นผู้เจริญแท้ สมกับที่เป็นบัณฑิตในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน
 • คนเราโดยมากมักนึกว่า อนาคตจะเป็นอย่างไรนั้นเราทราบไม่ได้ แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกัน เพราะอนาคตนั้นก็คือผลของการกระทำในปัจจุบัน ถ้าปัจจุบันทำดีอนาคตก็ไม่ควรจะตกต่ำ ดังนี้ เมื่อกระทำการใดควรคิดให้ได้ว่าการนั้นจะมีผลสืบไปในอนาคต จักได้มีสติกระทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยความรู้ตัวและระมัดระวัง
 • ในการปฏิบัติงานทั้งปวง ย่อมมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นได้เสมอ ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นต้องรีบแก้ไข อย่าทิ้งไว้ให้ลุกลามจนแก้ยาก ก่อนอื่นต้องทำใจให้หนักแน่นเป็นกลาง เพื่อพิจารณาหาเหตุของปัญหาให้จนเห็นชัด เมื่อเห็นเหตุได้ชัดแล้วก็จะคิดหาทางแก้ไขว่า ปัญหาใดจะแก้ไขให้ดีที่สุดด้วยวิธีใด
 • ข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นมกุฎราชกุมาร จะรักษาเกียรติยศและอิสริยศักดิ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้เสมอด้วยชีวิต จะภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์ต่อประชาชน จะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ และโดยความเสียสละ เพื่อความเจริญ ความสงบสุข และความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศชาติไทย จนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่
 • ผู้มั่นอยู่ในสัตย์สุจริต ไม่ว่าจะประพฤติปฏิบัติการใดก็ปฏิบัติดี ปฏิบัติจริงและปฏิบัติตรงเสมอ ความสัตย์สุจริตจึงเป็นคุณสมบัติสำคัญ ที่ส่งเสริมให้บุคคลเป็นผู้ที่เชื่อถือไว้วางใจได้สนิท และประสบความสำเร็จในกิจการทั้งปวง
 • ปัจจุบันนี้โลกวิวัฒนาไปเร็วมาก การยึดมั่นในความก้าวหน้าทันสมัยโดยละเลยวัฒนธรรมของชาติก็ดี การยึดมั่นในวัฒนธรรมของชาติโดยไม่ปรับเปลี่ยน ให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าของโลกก็ดี ล้วนไม่เป็นผลดีทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม
 • ประโยชน์ที่พึงประสงค์นั้นมีอยู่สองอย่างด้วยกัน คือประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม การทำงานทุกอย่างจำเป็นต้องมุ่งหมายให้ได้ประโยชน์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจึงจะสมบูรณ์และอำนวยผลเป็นความเจริญมั่นคง ให้แก่ตนและชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง
 • ความรู้ของคนที่ทำงานร่วมกัน มักมีเป็น 2 ลักษณะ คือความรู้เชิงทฤษฎีอันได้จากการศึกษาเรียนรู้มามาก กับความรู้เชิงความชำนาญอันสั่งสมมาจากประสบการณ์และการปฏิบัติ เมื่อทำงานร่วมกันทุกฝ่ายจะต้องเห็นความสำคัญและยอมรับความรู้ซึ่งกันและกัน จึงจะทำให้การทำงานเป็นไปโดยราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูง
 • ผู้มีความรับผิดชอบ ย่อมทราบตระหนักถึงหน้าที่การงานเสมอ ทั้งจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติปรับปรุงงานทุกสิ่ง ให้ลุล่วงไปได้โดยปราศจากข้อบกพร่อง ดังนี้ ผู้ปรารถนาความสำเร็จในชีวิต จึงควรขวนขวายสร้างเสริมความรับผิดชอบให้สมบูรณ์มั่นคงทุกเมื่อ
 • บุคคลเมื่อจะกระทำสิ่งใดก็ใช้ปัญญาพิจารณาจนรู้ชัดว่า สิ่งใดเป็นทางแห่งความเจริญและสิ่งใดเป็นทางแห่งความเสื่อมแล้วเลือกปฏิบัติในทางที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ บุคคลนั้นย่อมเป็นอันหวังได้ว่า จะสามารถนำพาตน นำพาประเทศชาติ ให้ก้าวหน้าพ้นความเสื่อมเสียหาย และบรรลุความเจริญที่แท้และยั่งยืนได้อย่างแน่นอน
 • บุคคลที่ฉลาดไม่สมควรจะมีความลำพองประมาทหมิ่นผู้ใดสิ่งใด เพราะความประมาทหมิ่นนั้นจะปิดบังป้องกัน มิให้เปิดหูเปิดตาเปิดใจรับรู้รับฟังสิ่งต่าง ๆ ความรู้ความฉลาดจึงไม่มีทางเข้ามาสู่ตนได้ ตรงข้านควรจะถือว่าคนทุกคน เรื่องราวและเหตุการณ์ทุกสิ่ง เป็นเสมือนครูเสมือนบทเรียนที่ให้ความรู้ความฉลาดได้อย่างวิเศษ