เปรม ติณสูลานนท์

จาก วิกิคำคม

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก เปรม ติณสูลานนท์ (26 สิงหาคม ค.ศ. 1920 – 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2019) อดีตประธานองคมนตรี อดีตรัฐบุรุษ อดีตที่ปรึกษาและกรรมการในคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 16 ดำรงตำแหน่ง 3 สมัย ระหว่างปี ค.ศ. 1980 ถึงปี ค.ศ. 1988

คำพูด[แก้ไข]

 • คุณเชื่อในพระสยามเทวาธิราชหรือไม่ ซึ่งพระสยามเทวาธิราชจะคอยดูว่าพวกเราทำอะไรกัน ถ้าใครทำไม่ดีต่อชาติบ้านเมืองจะถูกท่านลงโทษ[1]
 • รัฐบาลของนายกฯ ไม่โกง เพราะเห็นแก่ส่วนรวมจริง ๆ" และ "ผมพูดเสมอว่ารัฐบาลนี้เก่งไม่เก่งก็ดูเองก็แล้วกัน แต่ผมแน่ใจอย่างหนึ่งว่ารัฐบาลนี้ไม่โกง ยืดอกพูดได้เลยว่ารัฐบาลของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่โกง ถ้าผมพูดผิด นายกฯ ก็ต้องไปจัดการ ก็ขอขอบคุณที่ระลึกถึงกันมาตลอด[2]
 • วันนั้นก่อนที่จิ๋วจะไปสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทย ผมให้คนไปบอกเขาว่าจะทำอะไรขอให้คิดให้รอบคอบ ไตร่ตรองให้รอบคอบ ผมใช้คำว่าไตร่ตรองให้รอบคอบ ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นการกระทำที่เป็นการทรยศต่อชาติ นี่เป็นข้อความที่ผมขอให้เขาสื่อไปถึงจิ๋วในตอนเช้าวันนั้น[1]
 • อยากให้ใช้คำว่าตอบแทนบุญคุณแผ่นดินมากกว่า แทนคุณแผ่นดิน แต่จะใช้คำไหนก็ไม่สำคัญอยู่ที่การกระทำ โดยขอทำความเข้าใจการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน คือ การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นสถาบันที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดี ทำความดีให้แผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ทุกสาขาอาชีพ รัฐบาล องค์กรของรัฐ ภาคเอกชน รวมอยู่ในคำนิยามนี้ทั้งนั้น ฉะนั้นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินจึงมีความหมายกว้างขวาง ลึกซึ้ง ยิ่งใหญ่ไพศาล ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง ที่คนหรือสถาบัน องค์กร ได้กระทำเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน หรืออีกนัยหนึ่งคือเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญ มีความก้าวหน้า สงบสุข คนในชาติมีความรักสามัคคี มีสุขภาพแข็งแรง มีการศึกษาที่ดีพอในการประกอบอาชีพได้ มีความยั่งยืน มีคนไม่ดีน้อยกว่าคนดี
 • ถ้าคนส่วนใหญ่ในชาติบ้านเมืองเข้าใจคำว่า ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและปฏิบัติจะต้องยึด 1. จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. ต้องซื่อสัตย์ เสียสละ จงรักภักดี 3. คนที่เป็นผู้บังคับบัญชาต้องทำตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 4. เป็นนายคน ต้องมีความเมตตา มีความเป็นไทย เป็นธรรม มีแต่ให้ และรับได้อย่างเดียวคือ ความทุกข์ของผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมคิดแก้ไข 5. ขจัดความยากจนในบ้านเมือง เพราะเราไม่ใช่ประเทศร่ำรวย ความยากจนเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ขัดขวางความเจริญของชาติบ้านเมือง เราต้องช่วยกันขจัดปัญหาความยากจนให้ได้ 6. ยึดตามพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7. ทำงานให้คุ้มค่า คุ้มเวลา และคุ้มความเป็นคน โดยยึด 3 แนวทางคือ สะดวก เรียบง่าย และประหยัด ซึ่งทุกคนอยู่ในกองทัพบก ต้องยึดหลักการนี้ เพราะกองทัพบกไม่ได้ร่ำรวย งบประมาณที่ได้มาต้องทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมรักษาวัฒนธรรมไทย มีจริยธรรม คุณธรรม เพราะจะทำเราเป็นคนดี ไม่โกง ไม่เอาเปรียบ ตั้งอยู่ในธรรม ทุกอย่างโปร่งใส สะอาด มีความเป็นธรรม ถ้าคนในชาติเข้าใจในการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและปฏิบัติตาม ประเทศจะมีคนดี มีมากเบียดคนไม่ดีตกเวที
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่อง "ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" ทรงงานมาก ปฏิบัติพระราชกรณียกิจตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เรียนรู้ จดจำ ซึมซับ และปฏิบัติตามทั้ง 3 พระองค์ คือสมเด็จย่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ นำไปใช้ในสถานที่ต่าง ๆ ทรงเรียนรู้ จดจำมาสะสมประสบการณ์ มีความรู้มากมาย ทำทุกอย่าง และไม่เคยบ่นว่าเหนื่อย ท้อแท้ ยิ่งทรงงาน ทรงยิ่งรู้ว่าต้องช่วยเหลือคนยากจน ทรงปฏิบัติให้เราเห็นทุกวัน ท่านทรงแนะนำสิ่งที่ปฏิบัติได้ ในการเสด็จฯ ทรงงานในที่ต่าง ๆ ท่านเสด็จฯ ในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่เข้าถึงยากลำบาก เพราะพระองค์ทรงรู้ในพระทัยดีว่า ในเมืองมีคนดูแลแล้ว แต่คนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร หาคนดูแลยาก
 • พวกเราต้องตระหนักเสมอว่า แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ สามารถเดินตามรอยพระยุคลบาทของสมเด็จพระเทพฯ ได้ โดยการช่วยให้บ้านเมืองแข็งแรง ดังนั้นการที่พวกเราจะได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินต้องตระหนัก 1. ต้องประกอบอาชีพตระหนักถึงคุณค่าชีวิตมนุษย์ 2. ให้บริการงานแพทย์ ปฏิบัติตามหน้าที่ เอาใจใส่ ถือผู้ป่วยเป็นดุจญาติของเรา 3. ปฏิบัติกับผู้ป่วยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 4. บริการด้านฉุกเฉินตามหลักมนุษยธรรม 5. ไม่ถือโอกาสตักตวงประโยชน์ ทำสิ่งผิดกฎหมาย
 • จึงขอให้ภูมิใจเพราะแพทย์เป็นอาชีพที่ช่วยชีวิตคน ฉะนั้นต้องประพฤติตนแบบอย่างที่ดี ต้องเป็นแพทย์มืออาชีพ คือ เป็นแพทย์ทั้ง กาย วาจา ใจ ส่วนแพทย์โดยอาชีพ คือเก่งในสาขาต่าง ๆ โรงพยาบาลเรามีแพทย์มืออาชีพ ในฐานะตนเคยเป็นคนไข้ แต่ยังมีแพทย์อีกอย่าง ที่ไม่อยากเอ่ยถึง คล้าย ๆ ตำหนิคือ อาชีพแพทย์ มีเงินเดือนเท่านั้น ไม่สนใจงานในหน้าที่ ดังนั้นเราควรจะเป็นแพทย์มืออาชีพ และแพทย์โดยอาชีพ จะได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ทั้งนี้หากกองทัพบกมีแพทย์ 2 อย่างนี้จะมีความสามารถ ดูแลกำลังพลของกองทัพบกแข็งแรง และทำให้ชาติ บ้านเมือง แข็งแรงด้วย

คำคมเกี่ยวกับ เปรม ติณสูลานนท์[แก้ไข]

กิตติภัต หังสพฤกษ์[แก้ไข]

 • สังเกตให้ดี วันเลือกตั้งที่เพิ่งผ่านมา 2 เดือน ป๋าใส่สายออกซิเจน หลังจากนั้น เวลาออกข่าวก็เห็นใส่สายออกซิเจนบ่อยๆ คงจะเหนื่อย หายใจไม่ทัน เนื่องจากระบบหัวใจและปอด น่าจะอ่อนล้าเต็มที จึงต้องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจนในอากาศที่หายใจเข้าไป วันงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ป๋าไม่ใส่สายออกซิเจน แต่สังเกตดูดีๆ วันงาน ป๋าจับข้อมือแขนนายทหารที่ยื่นแขนให้ป๋าจับขณะยืน ป๋าจับแน่นมาก ลองถามคนที่เคยหายใจไม่ออก หายใจแล้วไม่อิ่ม หายใจได้ไม่เต็มปอด เช่น คนที่เป็นหอบหืด เป็นโรคหัวใจ คนที่เป็นถุงลมโป่งพอง ลองถามเขาดูว่า เมื่อเขาต้องการออกซิเจน เมื่อเขาต้องการยาพ่นหอบ รู้สึกทรมานแค่ไหน แค่พูดก็เหนื่อยแล้ว ป๋ายังอดทน ที่จะยืนต่อหน้าพระพักตร์ โดยไม่ใส่สายออกซิเจนให้พะรุงพะรังกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องแบบชุดพระราชทาน ลองไปดูในคลิปวันงานนะครับ ขณะป๋าพูดกล่าวถวาย ป๋ายืนเกร็ง พูดไปหายใจไม่ทัน ต้องหายใจแบบยกไหล่ขึ้นโยกตัว ผมเป็นหมอ ดูอาการก็รู้ ป๋าหายใจไม่ออก ยื่นถวายน้ำมงคลมือสั่นมาก ถือภาชนะใส่น้ำมงคลแทบไม่ไหว พอกล่าวเสร็จ แทบจะทรุด เดินถอยหลังก็ไม่ได้ ทหารที่ดูแล ต้องพยุงดันด้านหลังไว้ เพื่อไม่ให้ล้ม ความชราของป๋า เป็นธรรมดาที่ระบบหัวใจและปอด อ่อนล้าเต็มที แต่ป๋ายังแข็งใจที่จะยืน ไม่ใส่สายออกซิเจน สมเกียรติชายชาติทหารขุนพลคู่บัลลังก์ ฝ่ายการเมืองที่จ้องจะล้มล้างสถาบัน มันเกลียดป๋ามาก เพราะอะไร ก็เพราะป๋าเป็นโล่ห์กำบังปกป้องสถาบัน พอพวกมันทำอะไรไม่ได้ ก็ด่าว่า สร้างข่าวปั้นเรื่องเสียๆหายๆ คนที่หลงเชื่อข้อมูล มีสติคิดสักนิด ถ้าป๋าเป็นคนไม่ดี ป๋าไม่มีความสามารถ ป๋าจะได้รับใช้พระมหากษัตริย์อย่างใกล้ชิดได้หรือไม่ ตำแหน่งประธานองคมนตรี ใครแต่งตั้ง ยกตัวอย่าง หากคุณเป็นเจ้าของบริษัท คุณจะแต่งตั้งคนเลวมาเป็นเลขา มาเป็นที่ปรึกษาหรือไม่ ด่าป๋ากระทบชิ่งเพื่อด่าสถาบันก็เท่านั้นคิดใหม่นะครับสำหรับคนที่ยังจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ส่วนพวกที่จงเกลียดจงชังกษัตริย์และป๋าเปรม อย่าเก็บกด ระบายมันออกมาครับ โพสต์ถึงความอัดอั้นในใจให้เต็มที่ ว่าเกลียดกษัตริย์และป๋าเปรมเพราะอะไร ผมจะแคปไว้ แล้วส่งเข้าเพจของ ผบ.ทบ.
 • เด็กรุ่นใหม่ จำไว้นะลูก คณะราษฎร์ คือ เมล็ดพันธุ์ชั่วร้ายของประเทศไทยมันคือพวกนักเรียนทุนในหลวง ที่เนรคุณชาติ

เปรม ติณสูลานนท์[แก้ไข]

 • เรื่องเกี่ยวกับพลเอกเปรมจัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่เล่มนี้อาศัยข้อมูลจากที่ตัวเองเคยเขียนบันทึกเอาไว้เล่มหนึ่งในสมัยที่พลเอกเปรมพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อ พ.ศ. 2531  อยากจะบอกว่าตัวเองมีบุญและโชคดีที่ได้มีโอกาสทำงานกับพลเอกเปรม เพราะตลอดระยะเวลาที่ทำงานด้วย ทั้งตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ซึ่งขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีทั้งสองตำแหน่ง พลเอกเปรมเป็นคนที่โทรศัพท์ขอร้องระหว่างที่ตัวเองยังเป็นเลขาสมช.ยังไม่เกษียณ ท่านโทรหาหลังจากพล.ต.จำลอง ศรีเมือง ลาออกจากเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรมย้ำก่อนว่านี่เป็นตำแหน่งการเมืองนะขอให้คิดให้ดี เพราะเป็นตำแหน่งการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น ท่านบอกว่าพรุ่งนี้จะโทรมาถามประสงค์อีกที แต่นั้นคืนนั้นตัวเองได้ตกลงใจแล้ว เพราะยังไงท่านก็เป็นนายผมอยู่ตลอด ทั้งเลขาธิการนายก และเลขาธิการสมช. ถ้าเราปฏิเสธไปก็ไม่ควรเป็นเลขาสมช.
 • ในการทำงานต้องพบปะกับพลเอกเปรมตลอดเวลา และบ้านเมืองช่วงตอนนั้นเป็นช่วงวิกฤติหลายอยาง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้ ปัญหาความยากจน ปัญหาคอมมิวนิสต์ การทุจริตคอรัปชั่น ปัญหามีพร้อมก่อนที่ท่านขึ้นมาเป็นนายก ต้องเดินทางไปทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ทุกอำเภอเพื่อแก้ปัญหาที่ต้องแก้ให้ทันเหตุการณ์ ฉะนั้นเป็นงานหนักมากในการรับแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะความยากจน

สฤณี อาชวานันทกุล[แก้ไข]

 • ป๋าเปรมคงยังไม่รู้ว่า ศตวรรษที่ 21 ไม่ใช่ยุคของการยืดอกรับรอง (ซึ่งอาจเคยจำเป็นในอดีตก่อนที่ข้อมูลจะแพร่หลายง่ายดาย ยังต้องพึ่งคำพูดคน) อีกต่อไปแล้ว แต่เป็นยุคของ “ความโปร่งใสสุดขั้ว” (radical transparency) เท่านั้น ถ้าผู้มีอำนาจรวมทั้งหน่วยงานตรวจสอบไม่ยอมเปิดข้อมูลเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ แถมยังคุกคามคนที่ตั้งคำถาม ก็พึงตั้งข้อสังเกตเลยว่า “น่าจะโกง” ไม่ว่าใครจะมายืดอกรับรอง

อ้างอิง[แก้ไข]